News

Choice your area :
Search :

04.07.2016 - Inkomsten uit deeleconomie afzonderlijk belast sinds 1 juli 2016 (art. 35-43 PW)

Sinds 1 juli 2016 zijn de inkomsten uit diensten die een belastingplichtige (particulier) zelf levert aan derden via een erkend elektronisch platform belastbaar tegen 20%, met een forfaitaire ...
Read more

04.07.2016 - Strenger regime bij administratieve geldboeten voor zelfstandigen (art. 12-19 PW)

De programmawet van 1 juli 2016 bundelt een paar fraudebestrijdingsmaatregelen die geŽnt zijn op het sociaal statuut voor zelfstandigen. Ze maken deel uit van een ruimer plan voor de bestrijding van ...
Read more

29.06.2016 - Huursubsidies voor schoolgebouwen

Vlaamse en Brusselse scholen kunnen van de Vlaamse overheid voortaan huursubsidies krijgen voor hun schoolgebouwen. Huur van schoolgebouwen. De inrichtende macht van een onderwijsinrichting kan ...
Read more

29.06.2016 - Kosten eigen aan de werkgever: kilometervergoeding voor ambtenaren daalt op 1 juli 2016

Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2016 nog slechts een vergoeding van 0,3363 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2016 ontvangen ze ...
Read more

29.06.2016 - Openbare sector: ambtshalve opruststelling na ziekte afgestemd op regels voor vervroegd pensioen

De wet houdende economische en budgettaire hervormingen voorziet in de ambtshalve opruststelling van een personeelslid van de openbare sector op de eerste dag van de maand die volgt op de maand ...
Read more

28.06.2016 - Meer tijd voor onderzoek van aanvraag tot gezinshereniging met derdelander

De Dienst Vreemdelingenzaken krijgt meer tijd voor het onderzoek van de aanvragen tot gezinsherenigingen met een derdelander. Dat is nodig om binnenkort de massa aanvragen te kunnen verwerken van de ...
Read more

28.06.2016 - Meer bescherming voor erkende vluchtelingen en vreemdelingen met internationale beschermingsstatus

De vluchtelingencrisis heeft de voorbije maanden al voor tal van wetswijzigingen gezorgd. En vandaag gaat de wetgever verder op dit elan. Er wordt gesleuteld aan het verblijfsrecht voor erkende ...
Read more

28.06.2016 - Nieuwe uitzondering op Europees loodverbod in elektronica

Europa verbiedt het gebruik van lood in elektronische en elektronische apparatuur (EEA). Maar op die regel bestaan heel wat uitzonderingen, vooral voor medische hulpmiddelen. En met Richtlijn ...
Read more

28.06.2016 - Vlaamse lokale besturen krijgen meer autonomie op personeelsvlak

Vlaanderen geeft de gemeenten, OCMW's en provincies meer ruimte om hun HR-beleid zelf in te vullen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf beslissen of ze hun personeelsleden als statutairen of als ...
Read more

28.06.2016 - Belgische regels voor controle op radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water

Met een KB van 31 mei 2016 zet BelgiŽ Richtlijn 2013/51/EURATOM gedeeltelijk om naar Belgisch recht. Die tekst bevat Europese voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen ...
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15