Meer bescherming voor erkende vluchtelingen en vreemdelingen met internationale beschermingsstatus

De vluchtelingencrisis heeft de voorbije maanden al voor tal van wetswijzigingen gezorgd. En vandaag gaat de wetgever verder op dit elan. Er wordt gesleuteld aan het verblijfsrecht voor erkende vluchtelingen, aan de gezinshereniging met vreemdelingen die internationale bescherming genieten én aan de verwijderingsmaatregelen wanneer de internationale beschermingsstatus wordt ingetrokken of opgeheven.

Met de wijzigingen schikt ons land zich ook naar de Europese vereisten uit de Richtlijn gezinshereniging (2003/86) en de Richtlijn voor de erkenning van onderdanen van derde landen of Staatlozen als personen die internationale bescherming genieten (2011/95).

Beperkt verblijfsrecht voor erkende vluchtelingen

De wetgever voert een beperkt verblijfsrecht in voor erkende vluchtelingen, en dat gedurende de eerste 5 jaar dat ze in ons land verblijven, te rekenen vanaf de indiening van de asielaanvraag. Na 5 jaar verblijf wordt dit beperkt verblijfsrecht omgezet in een onbeperkt verblijfsrecht tenzij de vluchtelingenstatus ondertussen na een individueel verzoek door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen werd opgeheven of ingetrokken.

Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming

De bepalingen met betrekking tot gezinshereniging van familieleden van begunstigden van internationale bescherming in de Vreemdelingenwet worden in overeenstemming gebracht met Richtlijn 2011/95. Dit wil zeggen dat een verblijf op basis van gezinshereniging voor familieleden van een persoon die internationale bescherming geniet voortaan moet worden beschouwd als een toelating tot verblijf in de zin van artikel 10 van de Vreemdelingenwet (verblijfsrecht > dan 3 maanden) en niet als een machtiging tot verblijf in de zin van artikel 10bis (bewijs bestaansmiddelen, behoorlijke huisvesting, ziektekostenverzekering) en dat ongeacht de aard van het verblijf van de gezinshereniger (verblijf van beperkte duur, verblijf van onbeperkte duur, vestiging, ?).

De voorwaarden met betrekking tot de aard van het verblijf (onbeperkt verblijf of vestiging) en, in voorkomend geval, de duur van het verblijf (wachttermijn van 12 maanden) waaraan de gezinshereniger moet voldoen op het moment dat zijn familieleden een aanvraag gezinshereniging indienen, zijn dus niet van toepassing zijn op de gezinshereniger die als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf (van beperkte of onbeperkte duur) in België is toegelaten.

Verwijderingsmaatregelen

Tot slot wordt een concrete rechtsbasis ingevoerd op grond waarvan de minister of zijn gemachtigde de mogelijkheid heeft om na de opheffing of intrekking van de internationale beschermingsstatus, een einde te maken aan het verblijf van de betrokken vreemdelingen en hen een verwijderingsmaatregelen op te leggen.

8 juli 2016

De wet van 1 juni 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 8 juli 2016.

Bron: Wet van 1 juni 2016 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 28 juni 2016.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news