Openbare sector: ambtshalve opruststelling na ziekte afgestemd op regels voor vervroegd pensioen

De wet houdende economische en budgettaire hervormingen voorziet in de ambtshalve opruststelling van een personeelslid van de openbare sector op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij een jaar van ziekteverlof of disponibiliteit wegens ziekte totaliseert vanaf het ogenblik dat de betrokkene de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.

Die minimumleeftijd wordt nu stapsgewijs optrokken, parallel met de minimumleeftijd die geldt voor het vervroegd pensioen. De minimumleeftijd wordt dus opgetrokken tot 62 jaar vanaf 1 juli 2016, tot 62,5 jaar vanaf 1 januari 2017, en tot 63 jaar vanaf 1 januari 2018.

Vervroegd pensioen

De maatregel werd destijds ingevoerd om misbruiken aan het einde van de loopbaan tegen te gaan. Het opnemen van ziekteverlof na de leeftijd van 60 jaar werd beperkt tot 365 dagen. Zodra dat quotum na het bereiken van die leeftijd is bereikt, wordt de ambtenaar ambtshalve gepensioneerd.

Maar sinds de invoering van de maatregel in 1978 werd de minimumleeftijd voor de ingang van het vervroegd pensioen opgetrokken. Dus is het logisch dat de betreffende bepaling uit de wet van 5 augustus 1978 daarop wordt afgestemd.

Zo zal vanaf 1 juli 2016 een ambtshalve opruststelling zich slechts kunnen voordoen voor zover het personeelslid een jaar verlof of disponibiliteit wegens ziekte heeft opgenomen vanaf het ogenblik waarop hij de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt.
De duur van een jaar kan bereikt worden door de optelling van meerdere ziekteperioden. Het hoeft dus niet noodzakelijk om een ononderbroken periode van een jaar te gaan.

Lichamelijke ongeschiktheid

Uit het bijhorende commissieverslag blijkt dat de aanpassingen op zich een voordeel inhouden voor de betrokken ambtenaren, voor wie het effect van de beperking van het gebruik van de ziektedagen wordt uitgesteld. Daardoor kunnen zij hun opgebouwd kapitaal van ziektedagen langer behouden, zo klinkt uit.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine stelt wel dat het niet de bedoeling om nieuwe mogelijkheden van misbruik te introduceren: 'in plaats van ambtshalve te worden gepensioneerd, zullen de ambtenaren langer in dienst blijven, wat kadert in het streven naar een hogere feitelijke pensioenleeftijd'. Hij ziet de ambtshalve opruststelling niet als een adequate oplossing en wil eerder inzetten op maatregelen die de re-integratie op de werkvloer faciliteren. De ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid moet ten gronde worden herzien, aldus de minister.

In werking

De wijzigingswet van 27 juni 2016 treedt in werking op 30 juni 2016.

De nieuwe wet bevat geen overgangsmaatregelen voor de gevallen van lange loopbanen omdat de maatregel die hier aan bod komt geen rekening houdt met de loopbaanvoorwaarde, maar enkel met de leeftijdsvoorwaarde. De wijzigingen die de nieuwe wet doorvoert, doen niets af aan de regels die de personeelsleden toelaten om op vervroegd pensioen te gaan indien ze aan de voorwaarden voldoen. Zij mogen, indien zij dat willen, op pensioen gaan. Er is dus geen enkele reden om te voorzien in specifieke overgangsmaatregelen.

Bron: Wet van 27 juni 2016 tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte, BS 29 juni 2016

Zie ook:
Wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 17 augustus 1978 (art. 83)

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news