Huursubsidies voor schoolgebouwen

Vlaamse en Brusselse scholen kunnen van de Vlaamse overheid voortaan huursubsidies krijgen voor hun schoolgebouwen.

Huur van schoolgebouwen

De inrichtende macht van een onderwijsinrichting kan huursubsidies krijgen om een schoolgebouw te huren dat nog niet eerder een onderwijsbestemming heeft gehad. Het kan gaan om bestaande gebouwen, vernieuwbouw of nieuwbouw. Subsidies kunnen enkel wanneer de huur bedoeld is om huisvestingsproblemen op te lossen.

De nieuwe huursubsidieregeling geldt voor het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en voor de internaten.

AGION

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, AGION, beslist over de toekenning van de huursubsidie. Alleen projecten die voldoen aan de fysische normen voor schoolgebouwen en internaten komen voor subsidies in aanmerking.

Huursubsidie

Om te dure huurprijzen te vermijden mag de aanvangshuur niet hoger zijn dan een welbepaald percentage van de financiële normen die gelden voor bouwdossiers voor schoolgebouwen. AGION stelt dat percentage periodiek vast. Dit in functie van een normaal aanvangsrendement op basis van minstens vier parameters. Het gaat om de risicovrije rente, een risicopremie, de duurtijd van de huurovereenkomst en het eigenaarsonderhoud.

AGION kan in uitzonderlijke omstandigheden van dat percentage afwijken. Bijvoorbeeld omwille van de bijzondere karakteristieken of de ligging van het gebouw.

De huursubsidie kan alleen betrekking hebben op de vergoeding voor de huur. Niet op uitgaven voor de eigendomsverwerving of op financieringskosten. Projecten die geselecteerd zijn in het kader van de 'inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur' kunnen deze huursubsidie niet krijgen.

De huursubsidie geldt voor maximum 18 jaar. Het subsidiepercentage bedraagt voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs 70%, voor het secundair onderwijs 60%.

Oproep

AGION lanceert een periodieke oproep om subsidieaanvragen in te dienen. Het nieuwe besluit legt vast welke gegevens in de aanvraag van de inrichtende macht moeten staan. De inrichtende macht voegt ook de huurovereenkomst toe.

Selectie en rangschikking

Een selectiecommissie selecteert de aanvragen en rangschikt ze aan de hand van een zevental criteria. Waaronder

de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting;

de kostenefficiëntie van het project;

de huurtermijn en de wijze waarop het project past in de langetermijnvisie van de inrichtende macht op de infrastructuur;

de duurzaamheid van het project;

de brede inzetbaarheid en het multifunctioneel karakter van de infrastructuur; en

de mate waarin de subsidieaanvraag kadert in een langetermijnoplossing op de vestigingsplaats.

Uitbetaling

Wanneer AGION akkoord gaat met de huursubsidie bezorgt de inrichtende macht het agentschap een kopie van de definitieve huuroverenkomst. De huursubsidie wordt uitbetaald per afgelopen kwartaal van het kalenderjaar.

Inwerkingtreding

Het besluit van 4 mei 2016 treedt in werking op 9 juli 2016.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016 houdende de regeling voor huursubsidies voor schoolinfrastructuur, BS 29 juni 2016

Zie ook:
Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (art. 19bis)

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news