Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)

De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten.

In de registers van de burgerlijke stand worden de akten van de burgerlijke stand - geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten - bijgehouden. Eén exemplaar van het register wordt bewaard op de gemeente, een dubbel daarvan op de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg. Tot nu kon men afschriften en uittreksels van de in het register opgenomen akten krijgen bij de 'bewaarders van de registers'. Dus zowel bij de gemeente als bij de griffie. Maar om de werklast van de griffies te verminderen wordt die laatste mogelijkheid geschrapt. Alleen de gemeente geeft nog afschriften en uittreksels af.

Let wel. Voor afschriften van een origineel stuk in de bijlage bij een akte van de burgerlijke stand kan men wel nog terecht bij de griffie. Het kan immers gebeuren dat die originele stukken zich alleen bevinden in het register dat op de griffie wordt bijgehouden.

Artikel 2 van de wet van 25 mei 2018 treedt in werking op 9 juni 2018.

Bron: Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018 (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 45)

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news