Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart

Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening 1177/2010 over de passagiersrechten bij vervoer over zee of binnenwateren. Hoewel de bepalingen rechtstreeks van toepassing zijn in de lidstaten, vragen een aantal regels toch nationale maatregelen om een goede uitvoering te verzekeren. Zo moet er een adequaat klachtensysteem worden opgezet voor schendingen van passagiersrechten en zijn de lidstaten verplicht om sancties in te stellen waarmee inbreuken op de verordening kunnen worden bestraft. De wetgever doet nu alvast het nodige.

Klachten bij de Directeur-generaal Maritiem Vervoer

Passagiers die menen dat hun rechten geschonden zijn, kunnen klacht indienen bij de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit. Dat is de persoon die in 2013 werd aangewezen als bevoegde overheidsinstantie belast met de handhaving van de verordening.

Klacht indienen kan per brief, per fax of via een elektronisch klachtenformulier. Naast identificatiegegevens, moet iedere klacht een uiteenzetting van de feiten omvatten en alle noodzakelijke stukken om de klacht te staven.

Onthoud dat de Directeur-generaal alleen klachten zal behandelen van passagiers op voorwaarde dat de haven van inschepen in België gelegen is, of waarbij de haven van ontschepen in België gelegen is voor passagiersdiensten uit derde landen. Al zal de Directeur-generaal de klachten die door een andere lidstaat zouden moeten worden behandeld, wel doorsturen. Passagiers kunnen dus gerust zijn, hun klacht zal steeds op de juiste plaats terechtkomen.

Klachten zullen pas ontvankelijk zijn wanneer de passagier de proceduremogelijkheden bij de vervoerder of de terminalexploitant zelf hebben uitgeput, zonder dat er een bevredigende oplossing werd gevonden. Op die manier wordt vermeden dat klachten die relatief gemakkelijk op te lossen zijn bij de Directeur-generaal terecht komen. In principe zal de Directeur-generaal een klacht pas aanvaarden wanneer die werd ingediend binnen de 6 maanden nadat een passagier een definitief antwoord heeft ontvangen of had moeten ontvangen van de vervoerder of terminalexploitant.

Bestraffing

Wanneer de Directeur-generaal effectief een schending vaststelt van de passagiersrechten of een verzuim van de verplichtingen die de verordening oplegt, kan er bestraffend worden opgetreden. Het is daarbij niet de bedoeling dat de Directeur-generaal gaat bemiddelen over de bedragen van eventuele schadeclaims tegen de vervoerder of terminalexploitant.

Momenteel zijn er geen strafrechtelijke sancties vastgelegd voor inbreuken op de verordening. Iets waarvoor ons land op 16 april 2014 nog in gebreke werd gesteld door de Europese Commissie. De wetgever voert daarom een systeem administratieve geldboetes in. De bedragen liggen vast. Ze variëren van 500 tot 10.000 euro naargelang de inbreuk. De geldsommen worden niet verhoogd door opdeciemen of indexering. Maar de bedragen kunnen verdubbelen bij herhaling binnen de 3 jaar. Verder is strafvermindering mogelijk, net als een waarschuwing. Bijvoorbeeld wanneer een bepaalde boete in een bepaalde situatie te hoog is. De maximumtermijn voor het opleggen van een administratieve geldboete is 2 jaar.

Herinner dat er op dit moment wel al een systeem bestaat voor de bestraffing van collectieve inbreuken (bv. misleidende reclame). Die zijn strafbaar op basis van Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Wetboek van Economisch Recht.

14 augustus 20106

De wet van 22 juni 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 14 augustus 2016.

Bron: Wet van 22 juni 2016 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004, BS 4 augustus 2016.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news