Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)

De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten.

In de registers van de burgerlijke stand worden de akten van de burgerlijke stand - geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten - bijgehouden. Eén exemplaar van het register wordt bewaard op de gemeente, een dubbel daarvan op de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg. Tot nu kon men afschriften en uittreksels van de in het register opgenomen akten krijgen bij de 'bewaarders van de registers'. Dus zowel bij de gemeente als bij de griffie. Maar om de werklast van de griffies te verminderen wordt die laatste mogelijkheid geschrapt. Alleen de gemeente geeft nog afschriften en uittreksels af.

Let wel. Voor afschriften van een origineel stuk in de bijlage bij een akte van de burgerlijke stand kan men wel nog terecht bij de griffie. Het kan immers gebeuren dat die originele stukken zich alleen bevinden in het register dat op de griffie wordt bijgehouden.

Artikel 2 van de wet van 25 mei 2018 treedt in werking op 9 juni 2018.

Bron: Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018 (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 45)

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news