Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen (jaarbedragen 2017)

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Jaarbedragen

Onlangs - in een besluit van 19 januari 2017 - zijn de jaarbedragen gepubliceerd die sinds 1 januari 2016 gelden voor het zelfstandigenpensioen. De bedragen voor 2016 zijn pas officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2017 (overzichtstabel).

Nu zijn ook de jaarbedragen voor 2017 gepubliceerd. Op 1 januari 2017 werden de grensbedragen immers geïndexeerd. Ze zijn opgenomen in een besluit van 14 februari 2017 dat op 22 februari verschenen is. Het gaat uiteraard telkens opnieuw om een aanpassing van de bedragen die opgenomen zijn in het algemeen reglement op het zelfstandigenpensioen.

Principes

Samengevat komt het erop neer dat gepensioneerden met een rustpensioen die 65 jaar zijn, onbeperkt mogen bijverdienen (zonder loopbaanvoorwaarde).

Onbeperkt bijverdienen is ook mogelijk voor (vervroegd) gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan kunnen bewijzen van 45 jaar bij de ingang van hun pensioen. Die loopbaanvoorwaarde moet vervuld zijn op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde. Men heeft het over 45 kalenderjaren 'gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling'. Wie geen loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, moet de grensbedragen respecteren.

Wie een rustpensioen en een overlevingspensioen geniet, valt onder de regels voor de rustpensioenen (ook het onbeperkt bijverdienen). Voor wie uitsluitend een overlevingspensioen heeft, gelden specifieke grenzen.

Bij een eventuele overschrijding van de grensbedragen wordt de sanctie volledig proportioneel toegepast. Dat betekent dat het pensioenbedrag wordt verminderd met het percentage van de overschrijding. Bij een overschrijding met 100% of meer, verliest de betrokkene zijn pensioen volledig voor het jaar waarin de grens werd overschreden.
Als de echtgenoot van de gepensioneerde de toegelaten grens overschrijdt, dan geldt de marge van 100% niet. Bij een overschrijding wordt het gezinspensioen omgezet naar een pensioen als alleenstaande. De bestaansreden voor een pensioen aan gezinstarief - dat is 75 procent in plaats van 60 procent - valt weg als men in dat geval onbeperkt zou kunnen bijverdienen. Er is dus altijd sprake van een beperking, ook na de leeftijd van 65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar.

Overzichtstabel jaarbedragen 2017

  Vóór wettelijke pensioenleeftijd Na wettelijke pensioenleeftijd   RP of RP+OP OP OP Activiteit als werknemer, mandaat, ambt of post (bruto jaarbedrag)       Zonder kinderlast 7.856 euro 18.291 euro 22.690 euro Met kinderlast 11.784 euro 22.864 euro 27.600 euro Activiteit als zelfstandige (netto jaarbedrag, na aftrek van beroepskosten en -verliezen)       Zonder kinderlast 6.285 euro 14.633 euro 18.152 euro Met kinderlast 9.427 euro 18.291 euro 22.080 euro (OP: overlevingspensioen ? RP: rustpensioen)

Echtgenoot is jonger dan 65 jaar Zelfstandige (netto beroepsinkomen) Werknemer (bruto beroepsinkomen) Zonder kinderlast 6.285 euro 7.856 euro Met kinderlast 9.427 euro 11.784 euro Echtgenoot is 65 jaar (of ouder) Zelfstandige (netto beroepsinkomen) Werknemer (bruto beroepsinkomen) Zonder kinderlast 18.152 euro 22.690 euro Met kinderlast 22.080 euro 27.600 euro

Bron: Ministerieel besluit van 14 februari 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 22 februari 2017

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news