Beroepsaansprakelijkheid: Tariferingsbureau voor bouwsector kan eindelijk van start gaan

Aannemers, architecten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, en andere dienstverleners uit de bouwsector kunnen een verzekeringsaanvraag indienen bij het nationale Tariferingsbureau ?Bouw? als zij kunnen bewijzen dat 3 verzekeraars hun aanvraag tot verzekering hebben verworpen. Een koninklijk besluit van 4 februari 2020 richt dat tariferingsbureau op en legt de premie en voorwaarden vast waaronder een verzekeringsplichtige bij het bureau terecht kan.
Het KB legt ook de procedure vast voor de erkenning van de Compensatiekas, maar voor de eigenlijke erkenning is nog een ministerieel besluit nodig.

Tariferingsbureau 'Bouw'

Het KB van 4 februari 2020 richt het Tariferingsbureau 'Bouw' op en maakt het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van dat nieuwe tariferingsbureau. Het Tariferingsbureau 'Bouw' wordt met andere woorden opgericht bij het Motorwaarborgfonds, waar nu al het Tariferingsbureau Auto en het Tariferingsbureau Natuurrampen ondergebracht zijn.

Het Tariferingsbureau Bouw zal alleen individuele tariferingsaanvragen voor een specifiek project dekken, terwijl op de reguliere verzekeringsmarkt vooral jaarpolissen worden aangeboden.
Het aanbod van het tariferingsbureau is bovendien 'te nemen of te laten': het KB zegt immers dat een tariferingsaanvraag niet ontvankelijk is als de aanvrager voor hetzelfde dossier al een aanbod van het bureau heeft gekregen.

De aanvrager neemt in zijn aanvraagdossier een attest op dat bewijst zijn financiële situatie gezond is en een kopie van ten minste 3 recente weigeringsbrieven. Die brieven mogen maximum 2 maanden eerder opgesteld zijn. De andere documenten verschillen naargelang het om een aanvraag tot verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid gaat, of om een aanvraag tot verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

Het tariferingsbureau mag altijd extra informatie opvragen.
Het bureau mag ook eisen dat de verzekeringsplichtige vooraf zijn risico laat evalueren door een erkend extern controleorgaan.

Het bureau krijgt 2 tot 4 maanden de tijd om een tariferingsvoorstel te formuleren of om de aanvraag te weigeren en die weigering te motiveren. De termijn wordt geschorst als er een extern controleorgaan werd ingeschakeld.
Het tariferingsvoorstel zelf blijft 2 maanden geldig.

Compensatiekas

Het Tariferingsbureau 'Bouw' vertrouwt het beheer van zijn getarifeerde risico's toe aan een erkende Compensatiekas. Het KB zegt dat de aanvraag tot erkenning als compensatiekas moet ingediend worden bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Het KB beschrijft ook hoe de erkenningsprocedure verloopt.

De erkenning zelf en de bedragen die de verzekeringsondernemingen aan de Compensatiekas moeten storten opdat de kas haar opdracht zou kunnen vervullen, moeten nog vastgelegd worden in een ministerieel besluit.

Vanaf 23 februari

Architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector die hoofdzakelijk immateriële prestaties verrichten (zoals ingenieurs, studiebureaus, auditors, interieurarchitecten of projectmanagers) hebben in uitvoering van de wet van 31 mei 2017 de verplichting om hun 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren voor handelingen die zij beroepshalve stellen aan woningen die in ons land gelegen zijn.
En notarissen hebben op hun beurt de plicht om bij overdracht van een nieuwe of recent gerenoveerde woning na te gaan of die 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid wel verzekerd is. Zij maken daarvan melding in de authentieke akte van overdracht.

Architecten, landmeters, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, en andere dienstverleners die hoofdzakelijk immateriële prestaties verrichten hebben in uitvoering van de wet van 9 mei 2019 dan weer de verplichting om hun (algemene) wettelijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Een beroepsbeoefenaar die geen dekking vindt op de reguliere verzekeringsmarkt, kan volgens de wetten van 31 mei 2017 en 9 mei 2019 terecht bij een tariferingsbureau.. Dat zou ten laatste op 1 december 2017 opgericht worden bij koninklijk besluit. In werkelijkheid verscheen het koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau ?Bouw? en de Compensatiekas pas op 13 februari 2020 in het Belgisch Staatsblad en treedt het pas 10 dagen na publicatie in werking: dat is op 23 februari 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 4 februari 2020 betreffende het Tariferingsbureau ?Bouw? en de Compensatiekas, BS 23 februari 2020.

Zie ook:
Wet van 31 mei 2017 [10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid].
Wet van 9 mei 2019 [burgerlijke beroepsaansprakelijkheid]
KB van 25 april 2007 [verplichte verzekering architect]. Opgeheven KB.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news