Economische inspectiediensten werken met elektronische pv's

De inspectiediensten van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kunnen binnenkort elektronische processen-verbaal, e-PV's, opmaken. Ze gebruiken daarvoor de informaticatoepassing die de inspectiediensten uit de sociale sector nu al gebruiken.

Inspecties

Welke controlediensten van de FOD Economie een e-PV kunnen opstellen, is nog niet duidelijk. Ze moeten nog aangeduid worden. Meteen zal ook vastgelegd worden voor welke specifieke wetten een inbreuk kan vastgesteld worden via een e-PV.

Ondertekening

De controlerende ambtenaren ondertekenen hun e-PV's met de gekwalificeerde elektronische handtekening. Eventueel kan een ander systeem toegestaan worden. Dat moet dan wel de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van het e-PV afdoende garanderen.

Een elektronisch ondertekend e-PV wordt gelijkgesteld met een papieren PV met een handgeschreven handtekening.

Bij technische problemen kunnen de controleurs nog altijd een papieren PV opmaken in plaats van een e-PV.

Databank e-PV

De gegevens van de e-PV's van de economische inspectiediensten en die van hun bijlagen komen terecht in de databank e-PV. De databank waar nu al de e-PV's van de sociale inspectiediensten worden bewaard. Voor de e-PV's van de economische inspectiediensten geldt wel een afwijkende toegangsregeling.

Toegangsrechten

Binnen elke economische inspectiedienst legt de leidend ambtenaar de toegangsrechten van zijn medewerkers tot de gegevens in de databank e-PV vast. Zij kunnen alleen maar toegang krijgen als dit nodig is om hun wettelijke opdrachten uit te oefenen.

Voor e-PV's die resulteren uit een onderzoeksopdracht van een gerechtelijke overheid geldt een strengere toegangsregeling: ambtenaren die het PV niet zelf hebben opgesteld, hebben er enkel toegang toe mits uitdrukkelijke toestemming van de gerechtelijke overheid. Voor een beperkt aantal gegevens is die toestemming niet nodig.

Het openbaar ministerie en de onderzoeksrechters hebben toegang tot alle e-PV's van de economische inspectiediensten. Uiteraard enkel binnen het kader van hun wettelijke opdrachten.

Let wel op. Ambtenaren die in principe toegang hebben tot de gegevens in de databank e-PV kunnen geconfronteerd worden met een beperking: het openbaar ministerie kan hun toegangsrecht uitstellen. Als de magistraat vindt dat die toegang de uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van iemand in gevaar kan brengen.

Sociaal strafwetboek

Omdat de economische inspectiediensten voor hun e-PV's gebruik maken van de applicatie die de sociale inspectiediensten nu al gebruiken, moet het Sociaal Strafwetboek aangepast worden. Zodat zij kunnen ingepast worden in de beheersstructuur van het e-PV van de FOD WASO.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 17 maart 2019 treedt in werking op 4 april 2019.

Bron: Wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, BS 25 maart 2019

Zie ook:
Sociaal Strafwetboek (art. 100/6 e.v.)

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news