Strengere regels voor verlof bij zorg voor zwaar ziek gezins- of familielid

Een KB van 10 augustus 1998 kent een recht op loopbaanonderbreking toe om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. De voltijdse werknemer heeft voor de opname van dit thematisch verlof de keuze tussen een volledige schorsing van de arbeid of een vermindering van de arbeid met de helft of met 1/5.

We noteren een paar aanpassingen met ingang van 1 juni 2017. Op het vlak van de aanverwanten die in aanmerking komen. En in verband met het attest van de behandelende geneesheer van de zwaar zieke.

Gezins- of familielid

Het recht op loopbaanonderbreking wordt op dit moment toegekend voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte.

Dat wordt nu 'een gezinslid of een familielid dat lijdt aan een zware ziekte' zonder meer, maar de omschrijving van die termen wordt aangepast:

Onder ?gezinslid? wordt begrepen elke persoon die samenwoont met de werknemer.

Onder ?familielid? wordt begrepen de bloedverwanten tot de tweede graad en de aanverwanten tot de eerste graad van de werknemer.

Wanneer de werknemer wettelijk samenwonend is, worden voortaan ook de ouders tot de eerste graad van de wettelijk samenwonende partner en de kinderen van de wettelijk samenwonende partner als familieleden van de werknemer beschouwd.
Onder 'wettelijk samenwonend' wordt verstaan, de toestand van samenleven zoals geregeld door de artikelen 1475 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
Een 'zware ziekte' is elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.

Dit alles betekent dus dat voortaan enkel nog de aanverwanten tot de eerste graad in aanmerking komen. Vóór 1 juni 2017 kwam ook een aanverwant tot de tweede graad in aanmerking. Voor bloedverwanten kan men het verlof wel nog opnemen voor bloedverwanten tot de tweede graad. Daar tegenover staat wel de uitbreiding van de in aanmerking komende familieleden wanneer de werknemer wettelijk samenwoont.

Attest

Het bewijs van de aangehaalde reden tot schorsing van de arbeidsovereenkomst of tot vermindering van de arbeidsprestaties wordt geleverd door de werknemer via een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer waaruit blijkt dat de werknemer zich bereid verklaard heeft bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke persoon. Zo staat het in het KB.

Die bepaling wordt nu aangevuld. Uit het attest moet voortaan ook blijken 'dat de zorgbehoefte, naast de eventuele professionele ondersteuning waarop deze persoon (zwaar zieke) kan rekenen, daadwerkelijk een voltijdse loopbaanonderbreking, een vermindering met 1/5 of de helft behoeft.' Dit met uitzondering van situaties waarin het gaat om bijstand of verzorging aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, zo blijkt uit het wijzigings-KB.

Het KB van 10 augustus 1998 is in de eerste plaats van toepassing op wie onder de CAO-wet valt. Maar het geldt ook voor het statutair en contractueel personeel van de lokale besturen.

Bron: Koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, BS 1 juni 2017

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news