Bijzondere jacht? en alles bleef zoals het was

Op 23 april 2015 vernietigde de Raad van State alle bepalingen uit het Jachtopeningsbesluit die te maken hadden met de bijzondere jacht, omdat er geen degelijke rechtsgrond bestond voor die vorm van bejaging. Op 11 februari 2016 onderging het Jachtvoorwaardenbesluit hetzelfde lot.
Sindsdien werd er voor de bijzondere jacht een rechtsbasis ingevoerd in het Jachtdecreet en werden de passages die de Raad van State vernietigd had in het Jachtopeningsbesluit, hersteld.
Nu is het de beurt aan het Jachtvoorwaardenbesluit. Ook daar worden de voorschriften op de bijzondere jacht heringevoerd alsof er niks is gebeurd?

Bijzondere jacht

Het Jachtopeningsbesluit bepaalt binnen welke verruimde openingstijden er aan bijzondere jacht mag worden gedaan, en op welke diersoorten bijzondere bejaging mogelijk is.
Het Jachtvoorwaardenbesluit zegt om welke redenen er aan bijzondere bejaging kan worden gedaan en met welke middelen de bijzondere jacht is toegestaan. Het bevat ook een meld- en bewijsplicht.

Door het 'besluit van 27 mei 2016 houdende herinvoering van de regels inzake bijzondere jacht in het Jachtvoorwaardenbesluit', is de bijzondere jacht opnieuw de jacht die wordt uitgeoefend binnen de openingstijden en onder de voorwaarden die worden vastgesteld door de Vlaamse regering, in de gevallen waarin dit noodzakelijk is. Met dit verschil dat er niet meer gespecificeerd wordt dat bijzondere jacht alleen mogelijk is:

ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen;

voor natuurbeheer; of

voor de veiligheid van het luchtverkeer.

In de plaats daarvan wordt er verwezen naar de redenen die nu opgenomen zijn in het Jachtdecreet.

En dat Jachtdecreet laat bijzondere bejaging toe:

ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik;

ter bescherming van de wilde fauna en flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats; en

voor de veiligheid van het luchtverkeer.

Vroeger was de bijzondere jacht op vogels alleen toegelaten ter bestrijding van belangrijke schade aan gewassen en weiden, en niet ter bestrijding van belangrijke schade aan andere eigendommen.
Maar die beperking is weggevallen.

De bijzondere jacht moet net als vroeger aangemeld worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De melding wordt nog steeds verricht met een aangetekende brief, of elektronisch, via het e-loket van het ANB.
De mogelijkheid om de melding te verrichten via e-mail, wordt geschrapt.

Dat zijn zowat de enige verschillen tussen de 'oude regeling' op de bijzondere jacht, en de nieuwe.

Zelfde kenmerken

Verder zijn alle voorwaarden om aan bijzonder bejaging te mogen doen, weer net als toen...

De gewone jacht en de bijzondere jacht op kuikens die nog niet kunnen vliegen, blijven verboden. Maar net als vroeger geldt dat verbod niet voor de nog 'niet-vliegvlugge specimens' van de grauwe gans en de Canadese gans.

De nachtjacht op wilde zwijnen was de voorbije maanden nog enkel toegelaten in het kader van de bestrijding, maar kan vanaf nu ook weer uitgeoefend worden in het kader van bijzondere bejaging.

Waterwild mag alleen bejaagd worden met hagelpatronen, maar in het kader van bestrijding en vanaf nu ook weer in het kader van bijzondere bejaging mogen er kogelpatronen gebruikt worden.

De perimeter van 150 meter rondom het perceel waarvoor er bijzondere jacht werd aangemeld, blijft onveranderd.
Enzovoort?

Drie vormen van bejaging

De bijzondere jacht staat naast de gewone jacht en de bestrijding. De gewone jacht is de jacht die beoefend wordt tijdens de normale openingstijden. Bij de bijzondere jacht mag er gejaagd worden tijdens verruimde openingstijden, maar bijzondere jacht is alleen toegelaten om specifieke redenen. Bestrijding tenslotte is gericht op het voorkomen van schade door jachtwild buiten het jachtterrein.

Hoewel het Jachtvoorwaardenbesluit nu pas wordt aangepast, wordt de bijzondere jacht alweer toegestaan sinds 22 oktober 2015, toen de wijzigingen van het Jachtopeningsbesluit uitwerking kregen.
Alles blijft dus zoals het was...

In werking:

22 juni 2016 (dag van bekendmaking in het Staatsblad).

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2016 houdende herinvoering van de regels inzake bijzondere jacht in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014, BS 21 juni 2016.

Zie ook:

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest, BS 21 juni 2013 (Jachtopeningsbesluit).

RvS van 23 april 2015, nr. 230.938 (gedeeltelijke vernietiging van het Jachtopeningsbesluit); en RvS van 11 februari 2016 (gedeeltelijke vernietiging van het Jachtvoorwaardenbesluit).

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news