Zes weken adoptie- en pleegouderverlof vanaf 1 januari

Het adoptieverlof wordt stapsgewijs versterkt. Het wordt voortaan ook toegekend ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Tegelijk wordt het pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg uitgebouwd naar analogie van het adoptieverlof. Daartoe wordt de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast met ingang van 1 januari 2019.

Adoptie- en pleegouderverlof

1/ Adoptieverlof. Op dit moment omvat het recht op adoptieverlof per ouder een aaneengesloten periode van maximum zes weken, zo het kind bij het begin van dit verlof jonger is dan drie jaar, en maximum vier weken in de andere gevallen. De uitoefening van het recht stopt wanneer het kind de leeftijd van acht jaar bereikt tijdens de opname van het verlof. De maximumduur wordt verdubbeld wanneer het gaat om een gehandicapt kind.

2/ Pleegouderverlof. Op dit moment heeft een werknemer die is aangesteld als pleegouder, het recht om maximum zes dagen per jaar afwezig te zijn van het werk voor het vervullen van verplichtingen en opdrachten in verband met de pleegzorg. Indien het pleeggezin bestaat uit twee werknemers, die beiden zijn aangesteld als pleegouder, dan dienen deze dagen onder hen te worden verdeeld.

1 januari 2019

De wet van 6 september 2018 voert volgende aanpassingen door, met ingang van 1 januari 2019:

1/ De werknemer die in het kader van een adoptie een minderjarig kind in zijn gezin onthaalt, heeft, met het oog op de zorg voor dit kind, recht op een adoptieverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximum zes weken. Dus ongeacht de leeftijd van het minderjarig geadopteerd kind.

2/ Het adoptieverlof wordt gradueel opgetrokken met één week om de twee jaar vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2027. In geval van twee adoptieouders worden deze bijkomende weken onderling tussen hen verdeeld.

Namelijk:

één week vanaf 1 januari 2019;

twee weken vanaf uiterlijk 1 januari 2021;

drie weken vanaf uiterlijk 1 januari 2023;

vier weken vanaf uiterlijk 1 januari 2025;

vijf weken vanaf uiterlijk 1 januari 2027.

3/ De maximumduur van het adoptieverlof wordt met twee weken per adoptieouder verlengd bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen.

4/ De wetgever verleent een recht op zes weken pleegouderverlof wanneer de werknemer langdurige pleegzorg verleent.
Namelijk: 'In geval van langdurige pleegzorg heeft de werknemer die in het kader van een langdurige pleegzorg een kind in zijn gezin onthaalt, met het oog op de zorg voor dit kind, recht op pleegouderverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximum zes weken'.
Het gaat hier enkel om pleegzorg voor kinderen. De afwezigheidsdagen voor het vervullen van formaliteiten zijn ook mogelijk bij de plaatsing van minderjarigen en gehandicapten. Let wel, langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven, zo blijkt uit de wet.

Dit pleegouderverlof wordt in de periode 2019-2027 op dezelfde manier verlengd als het adoptieverlof. De regels voor de uitoefening van het recht en voor de uitkeringen zijn identiek aan die van het adoptieverlof.

5/ De werknemer heeft de eerste drie dagen van het adoptieverlof recht op zijn gewoon loon. Daarna krijgt hij een uitkering.
Nieuw is dat de uitkering bij een interlandelijke adoptie ook de periode bestrijkt die voorafgaat aan de daadwerkelijke opvang van het geadopteerde kind in België, voor zover deze voorafgaande periode vier weken niet overschrijdt en ze wordt besteed aan de voorbereiding van de daadwerkelijke opvang van het kind. In dat geval wordt de uitkering in België uitbetaald. Een KB bepaalt de wijze waarop de werknemer het bewijs kan leveren dat deze voorafgaande periode daadwerkelijk is besteed aan de opvang van het kind in zijn gezin.

6/ Tot slot wijzigt de nieuwe wet het KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen. Hierdoor wordt het bedrag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen bij de adoptie van een minderjarig kind vastgelegd in functie van een periode van maximaal zes weken, ongeacht de leeftijd van het kind. Die periode wordt, net zoals bij de werknemers, gradueel opgetrokken met één week om de twee jaar vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2027.

Bron: Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, BS 26 september 2018

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news