Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'

Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt geïntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming wijzigt.

1 januari 2017

Het FAO wordt op 1 januari 2017 omgedoopt tot het ?Federaal agentschap voor beroepsrisico's?, afgekort: Fedris. Het FBZ wordt op dat moment ontbonden. De twee takken van de beroepsrisico's zullen dus verenigd zijn in één enkele instelling en dat verhoogt de efficiëntie.
De instelling heeft haar zetel in een van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij kan haar bevoegdheden op een gedecentraliseerde manier uitoefenen.

De wetgever kiest voor een relatief korte tekst metverwijzingen naar de bestaande bepalingen. Zo verwijst men voor de opdrachten van Fedris naar de basiswetten die deze materie regelen en die de taken van het FAO en het FBZ opsommen. De opdrachten van het Asbestfonds worden ook toegewezen aan de nieuwe instelling. Het gaat om verwijzingen naar de Arbeidsongevallenwet en de Beroepsziektenwet.

Beheerscomités

Fedris wordt beheerd door 3 beheerscomités:

het algemeen beheerscomité;

het beheerscomité voor de arbeidsongevallen;

het beheerscomité voor de beroepsziekten.

Elk beheerscomité is samengesteld uit een voorzitter en telkens 7 leden die aangewezen worden door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. Alleen de leden zijn stemgerechtigd. Regeringscommissarissen hebben enkel een raadgevende stem.

De Koning benoemt de voorzitter, die dezelfde is voor elk beheerscomité, en de leden van de beheerscomités.
Opvallend: het beheerscomité voor de arbeidsongevallen heeft een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België (NBB) en een vertegenwoordiger van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), die deelnemen aan de werkzaamheden met raadgevende stem.

Het algemeen beheerscomité beschikt over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de andere beheerscomités worden toegewezen. Enkel dat beheerscomité kan de bestuursovereenkomst van Fedris afsluiten, na advies van de andere beheerscomités.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de leden van de beheerscomités op afstand deelnemen aan de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel. Het lid wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Onder het gezag van de 3 beheerscomités wordt het dagelijks beheer van de instelling uitgeoefend door de 'houder van een managementfunctie' (en zijn adjunct).

Personeel

Met uitzondering van de houders van de managementfuncties wordt het personeel door het algemeen beheerscomité benoemd, bevorderd en afgezet.
Het personeel van het FBZ wordt ambtshalve overgedragen met ingang van 1 januari 2017. Dat geldt ook voor de personeelsleden die op 31 december 2016 tijdelijk afwezig zijn, en voor wie vóór die datum aangeworven werd met het oog op een indiensttreding na die datum.

Een lijst van de overgedragen statutaire personeelsleden zal in het Belgisch Staatsblad verschijnen.
Voor de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst volstaat de ondertekening van een bijlage bij hun arbeidsovereenkomst.

De overgedragen personeelsleden behouden hun hoedanigheid, graad, klasse, anciënniteit, evaluaties ? De globale overdracht met behoud van alle rechten en plichten is op een gedetailleerde wijze geregeld.

Financiële middelen

Alle goederen, rechten en wettelijke en contractuele plichten van het FBZ worden op 1 januari 2017 overgedragen.

De begroting van Fedris bestaat uit de opdrachtenbegroting en de beheersbegroting. Elk beheerscomité stelt een begrotingsvoorstel op voor de opdrachten die betrekking hebben op materies die onder zijn bevoegdheid vallen. Die voorstellen worden voorgelegd aan het algemeen beheerscomité. De beheersbegroting en de verantwoording van de rekeningen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het algemeen beheerscomité.

In werking

De wet van 16 augustus 2016, die de fusie mogelijk maakt, treedt in werking op 5 september 2016. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Maar er gelden heel wat overgangsbepalingen. Bijvoorbeeld: de persoon die op 31 december 2016 aangesteld is als voorzitter van het beheerscomité van het FAO, wordt ambtshalve ad interim aangesteld, vanaf 1 januari 2017 tot uiterlijk het verstrijken van zijn lopend mandaat, als voorzitter van de 3 beheerscomités die instaan voor het beheer van Fedris.

Bron: Wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het fonds voor arbeidsongevallen en het fonds voor de beroepsziekten, BS 5 september 2016

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news