Betaald educatief verlof: algemeen loonplafond bedraagt 2.815 euro (schooljaar 2016-2017)

Werknemers die educatief verlof nemen, krijgen hun normaal loon verder uitbetaald op de gebruikelijke betaaldag. Maar dit loon wordt wel begrensd tot een bedrag dat - in principe - jaarlijks wordt geïndexeerd.

Dit algemeen loonplafond wordt vanaf 1 september 2016 tot 31 augustus 2017 vastgelegd op 2.815 euro. Het KB dat het plafond vastpint voor het schooljaar 2016-2017, is nu pas verschenen, maar de tekst treedt wel retroactief in werking op 1 september 2016.
De Nationale Arbeidsraad (NAR) had overigens eerder al ingestemd met de indexering van de bovengrens van de normale bezoldiging van de werknemer binnen dit stelsel. Voor de berekening van het 'normale loon' kijkt men naar de wetgeving op de betaalde feestdagen.

Belangrijk. Er wordt binnen het stelsel van het betaald educatief verlof een onderscheid gemaakt tussen twee refertebedragen:

de loongrens voor werknemers (federale bevoegdheid); en

het bedrag van de terugbetaling per uur aan de werkgevers (regionale bevoegdheid).

Dat komt omdat de bevoegdheid over dit stelsel - dat werknemers in de privésector het recht geeft om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon voor het volgen van erkende opleidingen - sinds 1 juli 2014 overgedragen is aan de gewesten.

De gewesten zijn daardoor bevoegd voor het betaald educatief verlof (regelgeving, controle en inspectie, erkenningen, opleidingen ?), behalve voor de arbeidsrechtelijke aspecten en de regels inzake sociaal overleg. De vaststelling van de bovengrens van het referteloon heeft betrekking op de relatie tussen werkgever en werknemer, en het gaat om een bepaling over het loon. Dat aspect is dus een federale bevoegdheid gebleven.

Bron: Koninklijk beluit van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 30 maart 2017

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news