Vereniging van mede-eigenaars moet syndicus inschrijven in KBO

Vanaf 1 april 2017 moeten de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars ingeschreven worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd.

Inschrijvingsplicht

Het mandaat van een syndicus van een vereniging van mede-eigenaars moet volgens een koninklijk besluit van 15 maart 2017 ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

?De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus dienen hiertoe een dossier (?) in?.
Het KB specificeert niet bij wie van beiden de inschrijvingsplicht ligt. Maar in het verslag aan de Koning dat bij het KB werd gevoegd, wordt de verantwoordelijkheid voor de inschrijving bij de syndicus zelf gelegd: ?Het is de syndicus (?) of de voorlopige syndicus (?) die de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen op zich neemt?.

De inschrijving verloopt via een ondernemingsloket naar keuze.

Ook voor de voorlopige syndicus

De verplichting tot inschrijving geldt niet alleen ten aanzien van de eigenlijke syndicus-natuurlijke persoon of syndicus-rechtspersoon, maar ook ten aanzien van de voorlopige syndicus, die door de algemene vergadering wordt aangesteld voor een beperkte termijn of voor een specifieke opdracht, of door de rechtbank, ter vervanging van de eigenlijke syndicus die zijn opdracht niet of niet correct uitvoert.

Bovendien slaat de verplichting op álle verenigingen van mede-eigenaars. Als er minstens 20 kavels bij betrokken zijn, kan de vereniging immers deelverenigingen oprichten. In dat geval moet zowel de syndicus van de hoofdvereniging, als de syndicus van de deelvereniging ingeschreven worden. Ook al is dat misschien één en dezelfde persoon.

Uiterste termijn

De aanvraag tot inschrijving moet ten laatste op de werkdag vóór de aanvang van de opdracht ingediend worden bij een ondernemingsloket.
Behalve als de beslissing tot aanwijzing van de syndicus minder dan 8 werkdagen voor de aanvangsdatum viel. In dat geval moet de aanvraag binnen de 8 werkdagen na de aanwijzing ingediend worden.

Een beslissing tot wijziging of doorhaling zal later ook ten laatste op de werkdag vóór die beslissing een aanvang neemt, meegedeeld moeten worden. Met de nodige bewijsstukken. En ook daar zal er een uitzondering gemaakt worden voor de beslissingen die al binnen de 8 werkdagen ingaan.

Aanvraagdossier

Het aanvraagdossier moet de volgende informatie en documenten bevatten:

het ondernemingsnummer van de vereniging van mede-eigenaars. Dus van de hoofdvereniging en van de eventuele deelverenigingen;

een uittreksel uit de akte tot aanstelling of benoeming van de (voorlopige) syndicus. Dat uittreksel bevat op zijn beurt: de datum van aanstelling of benoeming; en de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus-natuurlijke persoon, of de rechtsvorm, naam en maatschappelijke zetel van de syndicus-rechtspersoon, met haar ondernemingsnummer indien de onderneming is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;

het rijksregisternummer van de syndicus-natuurlijke persoon, het rijksregisternummer van de natuurlijke persoon die de syndicus-rechtspersoon zonder KBO-nummer vertegenwoordigt, of het KBO-nummer van de syndicus-rechtspersoon die is ingeschreven in de KBO-databank.

Tot daar de opsomming uit het KB. Wij zouden daar nog een 4e puntje aan toevoegen: namelijk de volmachten. Het ondernemingsloket moet bij de eigenlijke inschrijving immers een exemplaar voegen van de volmachten die verleend werden. Bijvoorbeeld: de volmacht die de professionele syndicus aan één van haar werknemers heeft verstrekt of de volmacht die de vereniging van mede-eigenaars aan één van haar leden heeft verstrekt om de inschrijving in haar naam uit te voeren.

Ondernemingsloket registreert en schrijft in

Het ondernemingsloket registreert de aanvragen tot inschrijving (en later: wijziging of doorhaling) bij ontvangst. Het loket kan bijkomende documenten opvragen om de eenduidige identificatie van de inschrijver-natuurlijke persoon mogelijk te maken. Als het aanvraagdossier onvolledig zou zijn, moet het loket de aanvrager of mandataris binnen de 8 werkdagen verwittigen.

Zodra het dossier volledig is, beschikt het loket over een termijn van 8 werkdagen om de betrokkene in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Als het ondernemingsloket redenen heeft om het verzoek tot inschrijving (wijziging of doorhaling) te weigeren, dan brengt zij de aanvrager of mandataris eveneens binnen de 8 werkdagen op de hoogte.

Voor de inschrijving betaalt u hetzelfde bedrag als voor een eigenlijke inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Namelijk: 85,50 euro (geïndexeerd bedrag voor 2017).

Vanaf 1 april 2017

De verplichting tot inschrijving van de syndicus of voorlopige syndicus van een vereniging van mede-eigenaars gaat in op 1 april 2017.

Verenigingen van mede-eigenaars die al ingeschreven zijn in de KBO, krijgen tot 31 maart 2018 de tijd om zich in regel te stellen.

Het KB voorziet echter nu al dat de minister van Middenstand uitstel kan verlenen met ten hoogste 1 jaar. Uitstel kan echter alleen op vraag van de ondernemingsloketten. Niet op vraag van de eigenaarsverenigingen.

Naast professionele inschrijving

Het is verwarrend dat het huidige KB het heeft over een 'inschrijving' in de KBO-databank, terwijl de huidige inschrijving niets te maken heeft met de eigenlijke KBO-inschrijving van de syndicus als onderneming. Die eigenlijke inschrijvingsplicht vloeit voort uit de artikelen III.16 en III.49 van het Wetboek van Economisch Recht, terwijl de huidige inschrijvingsplicht enkel bedoeld is als een aanvulling bij de inschrijving van de vereniging van mede-eigenaars en bedoeld is om de situatie bij mede-eigendom transparanter te maken. Die aanvulling moet immers toelaten om op elk moment, exact te kunnen bepalen wie de syndicus of voorlopige syndicus in functie is, zowel van de hoofdvereniging, als van één van de deelverenigingen. Zonder eerst de mede-eigenaars te moeten aanspreken.
De maatregel moet ook toelaten om syndici die het beroep onrechtmatig zouden uitoefenen, gemakkelijker op te sporen.
Tot nu werd daarvoor met jaarlijkse lijsten gewerkt, maar die lijsten waren dus nooit helemaal actueel.

Van toepassing:

België.

1 april 2017. ?Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 april 2017?.

Bron: Koninklijk besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 24 maart 2017.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news