Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2017

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen voor 2017 zijn op 16 december in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Elk jaar geïndexeerd

Onder bepaalde drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht. De wettelijke bedragen uit het Gerechtelijk Wetboek worden elk jaar geïndexeerd op basis van het indexcijfer van november.

Dit jaar moeten we rekening houden met de afgevlakte gezondheidsindex van de maand november 2016.

Plafonds

De basisbedragen uit het Gerechtelijk Wetboek worden aangepast met volgende formules, rekening houdend met de afgevlakte gezondheidsindex van de maand november 2016:

(27.000:40,3399) x 168,63/104,03 = 1084,938668 euro

(29.000:40,3399) x 168,63/104,03 = 1165,304496 euro

(32.000:40,3399) x 168,63/104,03 = 1285,853237 euro

(35.000:40,3399) x 168,63/104,03 = 1406,401978 euro

Het niet voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte van het inkomen mag in 2017 met 66,46706586 euro - dat is 50 x 139,86/105,21 - verhoogd worden per kind ten laste.

Alle bedragen worden afgerond tot op de hogere euro, namelijk: 1.085 euro, 1.166 euro, 1.286 euro, 1.407 euro en 67 euro.

Die 'plafonds' gelden vanaf 1 januari 2017, want het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de nieuwe bedragen van kracht worden vanaf 1 januari van het jaar volgend op hun aanpassing.

Beroepsinkomsten

Vatbaar voor beslag of overdracht Netto maandinkomen in 2016 (in euro) Netto maandinkomen in 2017 (in euro) 0% Tot 1.073 Tot 1.085 20% 1.073 - 1.153 1.085 - 1.166 30% 1.153 - 1.272 1.166 - 1.286 40% 1.272 - 1.391 1.286 - 1.407 100% Meer dan 1.391 Meer dan 1.407

Vervangingsinkomsten

Vatbaar voor beslag of overdracht Netto maandinkomen in 2016 (in euro) Netto maandinkomen in 2017 (in euro) 0% Tot 1.073 Tot 1.085 20% 1.073 - 1.153 1.085 - 1.166 40% 1.153 - 1.391 1.166 - 1.407 100% Meer dan 1.391 Meer dan 1.407

Inkomsten van kinderen

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder specifieke drempelbedragen blijven.
Ook die drempels worden elk jaar geïndexeerd. Die bedragen zijn ook verschenen in het Belgisch Staatsblad. Men houdt ook hier rekening met de afgevlakte gezondheidsindex. En met de conversiecoëfficiënten die de FOD Economie gepubliceerd heeft.

Het deel van het loon dat beschermd is tegen loonoverdracht of loonbeslag is hoger als de betrokkene kinderen ten laste heeft. Kinderen zijn in principe maar ten laste als ze geen eigen inkomsten hebben. Maar de wetgever laat toe dat kinderen nog als ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder de volgende drempels blijven in 2017:

Toegelaten eigen inkomsten van kinderen (bedragen in euro)

  2016 2017 Samenwonende 3.042 3.076 Alleenstaande 4.394 4.443 Gehandicapt kind 5.571 5.633

Het bericht met die nieuwe bedragen heeft uitwerking met ingang van 1 december 2016. Maar de nieuwe bedragen worden van kracht op 1 januari 2017.

Voor de uitvoering van de bepalingen over loonoverdracht en loonbeslag wordt als een ?kind ten laste? beschouwd: elke persoon die de volle leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt of die onder het statuut van de verlengde minderjarigheid valt, voor wie de titularis van de in beslaggenomen of overgedragen inkomsten - ingevolge een verwantschap in de eerste graad of in de hoedanigheid van zorgouder - op substantiële wijze voorziet in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2016 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16 december 2016

Bron: Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 16 december 2016

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 14 december 2015 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17 december 2015 (bedragen 2016)
? Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 17 december 2015 (bedragen 2016)

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news