Muyters herschikt gereglementeerde bouwberoepen

Vlaams minister van Economie en Werk, Philippe Muyters, start een evaluatieprocedure voor alle gereglementeerde beroepen, die na de zesde staatshervorming overkwamen van de federale overheid naar de Vlaamse gewestelijke overheid. Daar zijn 9 bouwberoepen bij. Na de evaluatieprocedure kan de toegang tot die beroepen anders geregeld worden; ze kan worden opgeheven, aangepast, uitgebreid of juist beperkt. Wie dat wil, heeft 90 dagen de tijd om opmerkingen over de gereglementeerde beroepen te versturen naar het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (vroeger: het Agentschap Ondernemen).

De wet op de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap legt een basiskennis bedrijfsbeheer én beroepskennis op voor het uitoefenen van 25 gereglementeerde beroepen in de sectoren handel en ambachten. Het gaat om beroepen die meestal worden uitgeoefend door zelfstandigen - in hoofd- of in bijberoep -, maar die ook in de vorm van een vennootschap kunnen worden uitgeoefend. De betrokkenen kunnen hun beroepskennis bewijzen met een diploma of getuigschrift, met praktijkervaring, of met een getuigschrift dat behaald werd na het afleggen van een examen voor de Centrale Examencommissie.

Bij de 25 gereglementeerde beroepen zijn er 9 beroepen die behoren tot de cluster 'Bouw, elektrotechniek en aanverwante beroepen':

Ruwbouwactiviteiten.

Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten.

Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.

Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten.

Schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten.

Eindafwerkingsactiviteiten.

Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.

Elektrotechnische activiteiten.

Algemene aannemingsactiviteiten.

Wie opmerkingen heeft over de huidige of mogelijks toekomstige reglementering van één van deze beroepen, kan die opmerkingen overmaken op het volgende adres:
Agentschap Innoveren en Ondernemen (VIAO)
Afdeling Informatie en begeleiding
Dienst Toegang tot het Beroep
Ellipsgebouw, 13e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel.

Dat moet dan wel gebeuren uiterlijk 90 dagen na de publicatie van de aankondiging tot evaluatie in het Belgisch Staatsblad.

In werking:

8 augustus 2016.

Bron: 20 juli 2016. - Aankondiging in uitvoering van artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, BS 8 augustus 2016.

Zie ook:

?Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen?, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news