Werkgevers betalen meer voor bedrijfswagens met tankkaart (art. 67-73 PW 2017)

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2017 meer voor bedrijfswagens met tankkaart. Bovendien zijn er geen correcties meer mogelijk wanneer de werknemer een 'eigen bijdrage' betaalt.

Brandstofkosten

Een vennootschap die al dan niet kosteloos een bedrijfswagen ter beschikking stelt van haar werknemer, en die werknemer maakt daar gratis privéverplaatsingen mee, moet 17% van het bedrag van het voordeel van alle aard (van de werknemer) toevoegen aan haar 'verworpen uitgaven' (wijziging art. 198, § 1, 9°, WIB 1992; art. 67, PW 2017).

Dit percentage van 17% wordt opgetrokken tot 40% wanneer de vennootschap de brandstofkosten verbonden aan dat persoonlijk gebruik (o.a. tankkaart), geheel of gedeeltelijk ten laste neemt (art. 198, § 1, nieuw punt 9°bis, WIB 1992; art. 67,PW 2017).

Geen correcties meer als werknemer 'eigen bijdrage' betaalt

Het belastbaar voordeel dat volgt uit een terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik mag verminderd worden met de 'bijdrage van de verkrijger van dat voordeel' (de 'eigen bijdrage').
Bij de berekening van het bedrag aan verworpen uitgaven van de vennootschap wordt voortaan geen rekening meer gehouden met de 'eigen bijdrage' (verwijzing naar art. 36, § 2, eerste tot negende lid (i.p.v. eerste tot tiende lid), WIB 1992 in art. 198, § 1, 9° en 9°bis, WIB 1992; art. 67, PW 2017).

Dus ook als het verwerpingspercentage wordt verhoogd van 17% tot 40% zal het te verwerpen bedrag moeten berekend worden op basis van het in principe belastbaar voordeel, vooraleer het verminderd wordt met de 'eigen bijdrage' van de verkrijger van het voordeel.

Ook in RPB en BNI/ven.

De programmawet 2017 voert dezelfde aanpassingen ook door in de rechtspersonenbelasting (RPB) en in de belasting van niet-inwoners (BNI/ven.) (wijziging art. 223, eerste lid, art. 225, tweede lid, 5° en art. 234, eerste lid, WIB 1992; art. 69-71, PW 2017).

Mobiliteitsbudget

De Regering koos voor een heffing in hoofde van de vennootschap of rechtspersoon, en niet voor een verhoging van het voordeel van alle aard in hoofde van de verkrijger.
Deze heffing kadert in de stap die de Regering wil zetten naar een volwaardig mobiliteitsbudget voor werknemers.

In werking

Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Bron: Programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016 (art. 67-69 en art. 70-73)

Zie ook:
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), BS 30 juli 1992 (art. 198, § 1, art. 207, tweede lid, art. 223, eerste lid, art. 225, tweede lid, art. 234, eerste lid en art. 247, 2°) ln3715-292

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news