Beperking van 250 euro bij huis-aan-huisverkoop opgeheven (art. 52-56 DB Economie)

Huis-aan-huisverkopers mogen voortaan producten en diensten verkopen boven de 250 euro. De beperking werd opgeheven via de Wet diverse bepalingen Economie van 29 juni 2016 onder druk van Europa.

Veroordeling

Op 10 juli 2014 werd België immers veroordeeld door het Europees Hof van Justitie omdat het verbod op de verkoop van producten en diensten voor een waarde gelijk aan of meer dan 250 euro indruist tegen de verplichtingen uit Richtlijn 2005/29/EG over de oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt. Die richtlijn verbiedt de lidstaten om maatregelen te nemen of te handhaven die het vrij verrichten van diensten of het vrije verkeer van goederen beperken.

De wetgever zorgt nu voor de nodige aanpassingen in de Wet op de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en KB ambulante activiteiten.

Verkoopsbeperkingen door Koning

Maar daarbij focust hij niet alleen op het verkoopsverbod van producten en diensten van 250 euro of meer, ook een aantal andere bepalingen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met Richtlijn 2005/29/EG. De Wet op de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten voorziet bijvoorbeeld dat de Koning maatregelen kan nemen om de verkoop van bepaalde producten en diensten te verbieden om redenen van openbare orde en volksgezondheid. Maar ook ter bescherming van de consument, een bepaling die veel verder reikt dan wat de Richtlijn toelaat. Deze laatste optie wordt dan ook geschrapt.

Ambulante verkoop van wapens en geneesmiddelen

Het KB ambulante activiteiten bevat dan weer een aantal overbodige verbodsbepalingen. Het verbod op de ambulante verkoop van wapens wordt gedekt door de Wapenwet van 8 juni 2006 en wordt dus opgeheven in het KB. Het verbod op geneesmiddelen ambulant te verkopen maakt dan weer deel uit van het KB van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten. De bepalingen kunnen hier dus wegvallen.

16 juli 2016

Hoofdstukken 5 en 6 bevatten geen specifieke datum van inwerkingtreding. Ze worden dus volgens de algemene regel van kracht 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat was op 16 juli 2016.

Bron: Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie, BS 6 juli 2016 (art. 52-56)

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news