Aanbevelingen van Hof van Justitie over prejudiciële procedure

De prejudiciële verwijzing is van fundamenteel belang in het Europese recht. Via dit mechanisme kunnen nationale rechtbanken zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie wenden met vragen over de uitlegging van het recht van de Unie en over de geldigheid van de handelingen van de instellingen, de organen en de instanties van de Unie. Deze procedure garandeert dat het recht uniform wordt uitgelegd en toegepast. Om de procedure zo doeltreffend mogelijk te maken, heeft het Hof van Justitie nu enkele aanbevelingen klaar.

Daarin staan niet alleen de voornaamste kenmerken van de procedure, maar ook enkele verduidelijkingen. Over onder meer de indiener van het verzoek om een prejudiciële beslissing, het voorwerp en de strekking van het verzoek én de vorm en inhoud ervan. Bijzondere aandacht is er voor de bescherming van de persoonsgegevens die in de verzoeken staan. Deze verduidelijkingen gelden voor alle verzoeken om een prejudiciële beslissing.

In de aanbevelingen staan ook enkele regels die specifiek van toepassing zijn op verzoeken voor een prejudiciële beslissing volgens een versnelde of een spoedprocedure.

Tot slot heeft het Hof ook een bijlage opgesteld met daarin een samenvatting van alle essentiële bestanddelen die in een verzoek om een prejudiciële beslissing moeten staan en de door het Hof aanbevolen wijze van toezending.

Bron: Aanbevelingen nr. 2019/C 380/01 aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken van prejudiciële procedures, Pb C380, 8 november 2019

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news