Notaris krijgt informatieplicht bij vanaf 1 januari 2021

Belgisch Staatsblad. ? Het 'wijzigingsdecreet woningkwaliteit van 29 maart 2019' voert heel wat wijzigingen door in de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Maar 2 daarvan zijn zeker van belang voor de notaris.

De decreetgever hevelt namelijk alle regels op de inventaris van de ongeschikte en onbewoonbare woningen over van het heffingsdecreet van 1996, naar de Vlaamse Wooncode (VWC), waar zij de nieuwe artikelen 16quinquies t.e.m. 16novies vormen.
De notaris heeft in uitvoering van deze bepalingen al de verplichting om de verkrijger van een zakelijk recht, uiterlijk bij de overdracht van dat recht, op de hoogte te brengen van een kennisgeving van vaststelling tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid, of van de effectieve opname van het onroerend goed in de inventaris van de ongeschikte of onbewoonbare woningen (nu: art. 16octies VWC).
De notaris moet de inventarisbeheerder ook op de hoogte brengen van de overdracht.

Maar de notaris krijgt er een consultatie- en informatieplicht bij. Als een zakelijk recht op een roerend of onroerend goed wordt overgedragen, moet hij het register van de herstelvorderingen raadplegen, dat wordt aangevuld door de wooninspectie (art. 20quinquies, vijfde lid VWC).
Als het register van de herstelvorderingen informatie bevat over het goed, neemt de notaris die informatie over in de overdrachtsakte.
Als het register geen informatie bevat, vermeldt hij dat ook in de akte.

Deze nieuwe verplichting gaat in op 1 januari 2021.

- Vlaams gewest
- Vanaf 1 januari 2021

Bron: Decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 29 april 2019.

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news