Ook recht op arbeidsongeschikheidsuitkeringen ná bereiken van pensioengerechtigde leeftijd

Belgisch Staatsblad. ? De werknemer die beslist om zijn arbeid voort te zetten na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, heeft maar in beperkte mate recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij ziekte of ongeval. Om iedereen langer aan het werk te houden, besliste de wetgever om dat recht uit te breiden.

Een rustpensioen kan al enkele jaren gecombineerd worden met beroepinkomsten. Toch zijn er werknemers die verkiezen om na hun 65e (huidige pensioenleeftijd) voor te werken en nog geen rustpensioen aan te vragen. Zo kunnen zij verder pensioenrechten opbouwen en komen zij misschien aan de 45 jaar beroepsarbeid die recht geven op een volledig pensioen.

Maar wanneer zo'n pensioengerechtigde werknemer ziek valt, verliest hij al gauw zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. En dit al vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de periode van arbeidsongeschiktheid startte. Ook al worden van het loon wel degelijk sociale zekerheidsbijdragen voor alle sectoren afgehouden.

De wetgever verlengt nu de periode met recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en zegt dat dit recht past stopt vanaf de eerste dag van de zevende maand van het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid als de arbeidsongeschiktheid is aangevangen na de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De federale regering kan nog bepalen in welke mate arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gecumuleerd kunnen worden met pensioenen en vergelijkbare voordelen (bv. uit het buitenland) in de periode tussen de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de eerstvolgende maand.

- België.
- Voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die aanvangen vanaf 1 mei 2019.

Bron: 7 APRIL 2019. - Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19 april 2019 (art. 15-16).

Zie ook:
Ziekteverzekeringswet, art. 108.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news