Zelfstandigen krijgen 346 euro per week pleegouderverlof

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die in hun gezin een minderjarige kind opnemen in het kader van langdurige pleegzorg, kunnen beslissen om een tijdje te stoppen met werken om voor het kind te zorgen. In dat geval krijgen ze een uitkering voor pleegouderverlof. Het gaat om een forfaitair bedrag van 346,31 euro per week. Een nieuw besluit legt de exacte toekennings- en uitbetalingsregels vast.

Van zes weken stapsgewijs naar elf weken

De zelfstandige heeft één keer per minderjarig pleegkind recht op een uitkering voor pleegouderverlof. En dit voor maximaal zes weken. De komende jaren wordt die periode - om de twee jaar - geleidelijk opgetrokken: op 1 januari 2019 komt er al één week bij om op 1 januari 2027 te eindigen met vijf extra weken. Die extra weken gelden per pleeggezin, niet per pleegouder. Pleegouders zullen dus onderling moeten afspreken hoe ze die weken onder elkaar verdelen. Let wel: het recht op de bijkomende weken is enkel van toepassing op de pleegouderverloven die ten vroegste vanaf de start van de verlenging van het verlof ingaan.

Startdatum vrij te kiezen

De zelfstandige kiest zelf wanneer hij zijn pleegouderverlof laat ingaan. Maar er zijn grenzen. Het kan vanaf het moment dat het kind op zijn hoofdverblijfplaats is ingeschreven. En uiterlijk tot 12 maanden na die inschrijving. Tijdens zijn pleegouderverlof mag de zelfstandige zelf in geen geval werken. Hij hoeft trouwens niet de volledige periode op te nemen: hij kan kiezen voor één week of een veelvoud daarvan.

Forfaitaire uitkering

De zelfstandige pleegouder krijgt per week pleegouderverlof 346,34 euro (indexeerbaar). Hij vraagt de uitkering aan bij zijn ziekenfonds. Dat betaalt het totale bedrag in één keer uit, uiterlijk één maand na de start van het pleegouderverlof.

Alleen wie aan de voorwaarden voldoet die ook gelden om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen, kan recht hebben op een uitkering voor pleegouderverlof.
Tijdens zijn pleegouderverlof heeft de zelfstandige geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een invaliditeitsuitkering in het kader van de zelfstandigenregeling.
De uitkering voor pleegouderverlof wordt verminderd met het bedrag van de uitkeringen waarop men tijdens die periode aanspraak kan maken in het kader van de werknemersregeling.

Sinds 1 januari 2019

Het nieuwe besluit geldt sinds 1 januari 2019. Het is van toepassing op de aanvragen die vanaf dan bij het ziekenfonds worden ingediend en voor zover het pleegouderverlof ten vroegste vanaf dan start.

Bron: Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen, BS 4 april 2019

Zie ook:
Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (art. 18bis, §4)

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news