Werknemers krijgen uitkering van ziekenfonds tijdens pleegouderverlof

Pleegouders die een minderjarig kind gedurende lange tijd opnemen in hun gezin, hebben sinds 1 januari 2019 recht op pleegouderverlof. Gedurende de eerste drie dagen van het pleegouderverlof betaalt de werkgever hen hun normale loon. Daarna vallen ze terug op een uitkering van het ziekenfonds. Een gelijkaardige regeling dus als bij het adoptieverlof.

De uitkering voor het pleegouderverlof bedraagt 82% van het begrensde brutoloon per dag. Het begrensd brutoloon bedraagt voor het pleegouderverlof op dit moment 142,5279 euro. Wat betekent dat een pleegouder een uitkering van maximaal 116,87 euro per dag in een zesdagenweekregeling kan krijgen.  De dagen die gedekt zijn door de uitkering worden voor de toepassing van het uitkeringenbesluit gelijkgesteld met arbeidsdagen.

Wie een uitkering wil, moet aan dezelfde voorwaarden rond de wachttijd en het behoud van het recht voldoen als voor de moederschapsuitkering.

Tot slot nog een kleine nieuwigheid bij het adoptieverlof. Het adoptieverlof - sinds 1 januari 2019 zes weken per minderjarig kind - kan bij een interlandelijke adoptie beginnen nog voor het kind effectief in het gezin komt. Op die manier kunnen de adoptieouders makkelijk naar het land van herkomst gaan om het kind op te halen. Ook tijdens die periode - dus als de ouders in het buitenland zijn - hebben ze recht op een uitkering.

Het nieuwe KB van 23 maart 2019 geldt sinds 1 januari 2019. Het is enkel van toepassing op de aanvragen voor adoptieverlof of pleegouderverlof die bij de werkgever vanaf dan worden ingediend. Het betrokken verlof mag ten vroegste ingaan op 1 januari 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot wijziging, wat de versterking van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 4 april 2019

Zie ook:
Arbeidsovereenkomstenwet (art. 30ter en 30sexies)
Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 223quinquies en 294)

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news