Speekselanalyse vanaf 1 april eindelijk mogelijk voor opsporing drugs in het verkeer

De voorbije jaren is er heel wat geschreven over de zogenaamde speekselanalyse, maar nu is het ? eindelijk ? zo ver: vanaf 1 april 2019 kan de omslachtige bloedproef na een positieve speekseltest effectief vervangen worden door een speekselanalyse. De politiediensten zullen daarvoor het ?Drug Intercept i2? speekselafnameapparaat gebruiken van OraSure Technologies. Een klein instrument waarmee een speekselstaal wordt afgenomen dat later geanalyseerd kan worden door een daartoe erkende laboratorium. De resultaten zijn bindend.

De overstap van de bloedproef naar de speekselanalyse zat er al lang aan te komen, maar tal van factoren speelden mee om definitief een datum van inwerkingtreding te prikken. Het was onder meer wachten tot het moment dat voldoende labo's erkend waren om de speekselanalyse uit te voeren. Een hele administratieve procedure, maar op 23 maart kregen Laboratorium AZ Groeninge, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC en het Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL een voorlopige erkenning. Zij mogen vanaf 1 april speekselanalyses uitvoeren.

Naast de erkenning van de labo's was er ook de gunning van het speekselafnamesysteem. Via een Europese overheidsopdracht werd uiteindelijk in april 2018 het speekselafnamesysteem 'Drug Intercept i2' van OraSure Technologies gegund. Op basis van deze gunning kon een volgende stap naar inwerkingtreding worden gezet: een eerste KB tot uitvoering van het BasisKB van 17 november 2015 volgde op 17 juni 2018, met op 20 juni 2018 een eerste MB dat de gegunde speekselcollector en de bijbehorende startwaarden bepaalt.

Vandaag volgt dan het sluitstuk: het KB dat de bepalingen over de speekselanalyse (artikels 2 tot en met 9, 10 §2 en bijlage 4) van het KB van 27 november 2015 in werking laat treden op 1 april 2019. Dat besluit zorgt tegelijkertijd voor de inwerkingtreding van de bepalingen over de erkenningen van de labo's (artikels 18 tot en met 20 van het KB van 17 november 2015). In functie van de aanvraagprocedures is hier gekozen voor een retroactieve uitwerking vanaf 1 augustus 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 23 maart 2019 houdende uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, BS 28 maart 2019.

Zie ook
Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot voorlopige erkenning van het " Laboratorium AZ Groeninge " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer, BS 28 maart 2019.
Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot voorlopige erkenning van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC" als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer, BS 28 maart 2019.
Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot voorlopige erkenning van het "Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer, BS 28 maart 2019.
Koninklijk besluit van 17 juni 2018 tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, BS 26 juni 2018.
Ministerieel besluit van 20 juni 2018 houdende uitvoering van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, BS 26 juni 2018.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news