Overheden communiceren met burgers en ondernemingen via één digitale brievenbus

Iedere burger en elke onderneming krijgt binnenkort één digitale brievenbus, de eBox. Overheidsdiensten, de zgn. gebruikers, zullen met burgers en ondernemingen via die ene brievenbus kunnen communiceren. In plaats van op papier of via e-mail. De overheidsdiensten moeten de bestemmelingen vooraf wel informeren over de procedures en over de rechtsgevolgen van dit soort communicatie.

Overheidsdiensten kunnen pas via eBox met burgers communiceren als die daarmee vooraf hebben ingestemd. Ze kunnen op elk moment hun toestemming intrekken. De communicatie met ondernemingen via eBox kan opgelegd worden.

De gebruiker die via eBox zal kunnen communiceren is vrij ruim opgevat. Het gaat bijvoorbeeld om de rijksbesturen, de politiediensten, de rechterlijke orde, de rechtspersonen van publiek recht, natuurlijke en rechtspersonen die belast zijn met taken van openbare dienst of algemeen belang, de instellingen van sociale zekerheid en de actoren in de gezondheidszorg. Bovendien wordt de mogelijkheid voorzien dat ook de Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale overheidsdiensten en de instanties die ervan afhangen zich kunnen aansluiten bij eBox.

De aanbieders van eBox - voor burgers is dat de FOD die instaat voor de Digitale Agenda, voor ondernemingen gaat het om de RSZ - zorgen zelf voor een voldoende hoog beveiligingsniveau van de eBox. Vertrouwelijkheid van de verstuurde berichten en zekerheid over de oorsprong en integriteit van de inhoud staan hierbij voorop, net als onder meer het bewijs en het tijdstip van verzending en ontvangst en de authentificatie van zender en bestemmeling.

De communicatie via eBox heeft dezelfde rechtsgevolgen als die die op niet-elektronische manier gebeurt. Via eBox kan men een aangetekend schrijven met of zonder ontvangstbewijs sturen.

De aanbieders van de eBox (FOD en RSZ) en de gebruikers mogen - voor identificatie en authentificatie van de natuurlijke personen en voor communicatie tussen gebruikers en bestemmelingen - contactgegevens uit het rijksregister, contactgegevens ingezameld binnen de federale authentificatiedienst en het rijksregisternummer gebruiken. Die eerste twee enkel met toestemming van de betrokkene.

Private dienstenaanbieders kunnen erkend worden om de elektronische overheidsberichten voor de burgers te ontsluiten. Bestemmelingen zullen op die manier diensten die zij al voor hun privécommunicatie gebruiken, ook kunnen gebruiken voor overheidscommunicatie. Het is aan de burgers en de ondernemingen om bij de verschillende erkende private aanbieders de digitale brievenbus te kiezen die ze zelf het gebruikvriendelijkst vinden.

Tot slot nog dit. De eBox Justitie blijft voorlopig als afzonderlijke eBox bestaan. Maar niets belet dat gerechtelijke overheden de eBox burgers en de eBox ondernemingen gaan gebruiken voor uitwisseling van berichten in gevallen die daarvoor geschikt zijn.

De nieuwe wet van 27 februari 2019 treedt in werking op 25 maart 2019. Bij KB zal een datum vastegelegd worden vanaf wanneer de verschillende gebruikers moeten voorzien in een elektronische uitwisseling via de eBox.

Bron: Wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox, BS 15 maart 2019

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news