Nieuw kader voor nevenactiviteiten advocaten

De Orde van de Vlaamse Balies creëert een nieuw kader voor de nevenactiviteiten van advocaten.

De kerntaken van de advocaten zijn het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen van cliënten en het geven van juridisch advies. Een advocaat die daarnaast ook een ander activiteit wil uitoefenen, kan dat maar moet daarbij wel op drie zaken letten: de nevenactiviteit mag zijn onafhankelijkheid en zijn beroepsgeheim - twee zaken die essentieel zijn voor het advocatenberoep - niet schenden, hij moet elk belangenconflict vermijden en hij mag met zijn nevenactiviteit het publieke vertrouwen in de advocatuur niet in gevaar brengen.

De advocaat moet de stafhouder omstandig en gedetailleerd inlichten over zijn nevenactiviteit, minstens één maand op voorhand. Hij moet dat niet doen als het gaat om academische opdrachten aan een rechtsfaculteit, om het doceren van rechtsvakken aan andere faculteiten of aan hogescholen, om politieke mandaten of om functies van arbiter, secretaris van een scheidsgerecht of bemiddelaar.

De raad van de Orde zal nagaan of de nevenactiviteit verenigbaar is met het beroep van advocaat. Een activiteit die een wezenlijke dreiging doet ontstaan voor vermogensvermenging tussen beide activiteiten zal dat alvast niet zijn, als de advocaat die activiteit in eigen naam of als tussenpersoon uitvoert. Die onverenigbaarheid geldt niet voor gerechtelijke mandaten.

Een aantal nevenactiviteiten is in elk geval verboden (tenzij zij kaderen binnen een gerechtelijke mandaat). Het gaat onder meer om activiteiten die de verhandeling of het beheren van derdengelden impliceren, bankactiviteiten, exploiteren van een beursvennootschap, geven van beleggingsadvies of diensten van vermogensbeheer, optreden als bewaarder of beheerder van een instelling voor collectieve belegging, wapenhandel en organisatie of aanbieden van kansspelen.

Als er daadwerkelijk sprake is van een onverenigbaarheid zal de raad van de Orde de advocaat van het tableau schrappen. De raad kan hierover vooraf advies vragen aan de voorzitter van de Commissie Deontologie van de Orde van Vlaamse Balies. De betrokken advocaat wordt ingelicht over dit advies en kan zijn opmerkingen geven. Het advies is niet bindend voor de raad.

De raad kan ook voorwaarden verbinden aan de nevenactiviteit. Hij kan bijvoorbeeld eisen dat de nevenactiviteit in een afzonderlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt ondergebracht.

In principe mag de advocaat niet als advocaat optreden in geschillen met betrekking tot zijn nevenactiviteiten. Hetzelfde geldt voor de vennoten en andere advocaten die permant verbonden zijn met het kantoor van de betrokken advocaat. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Het nieuwe reglement van 19 december 2018 treedt in werking op 15 april 2019.

Bron: Reglement van 19 december 2018 tot wijziging van `Afdeling I.2.5 Onverenigbaarheden' en `Deel IV Advocaat treedt op in een andere hoedanigheid' van de Codex, BS 15 januari 2019

Zie ook:
Codex deontologie voor advocaten
Gerechtelijk Wetboek (art. 437)

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news