Opzoeking in centraal bestand beslagberichten pak goedkoper

Vanaf 1 oktober 2018 betalen advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen heel wat minder voor een opzoeking in het digitaal centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB). De te betalen retributie per opzoeking daalt van 2 euro naar 0,5 euro. Die 0,5 euro is een basisbedrag. Het wordt elk jaar - op 1 januari - geïndexeerd. De retributie is bestemd voor de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Alleen advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen betalen een retributie voor de raadpleging van het CBB. In principe moeten ook de schuldbemiddelaars een retributie betalen, maar die is al sinds 2014 vastgesteld op nul euro. En dat blijft zo.

De registratie van berichten in het CBB blijft kosteloos.

Het nieuwe MB van 30 augustus 2018 treedt in werking op 1 oktober 2018.

Bron: Ministerieel besluit van 30 augustus 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2014 houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning, BS 3 september 2018

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 1389bis/6, tweede lid)
Koninklijk besluit van 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 17 december 2010

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news