In beslag genomen zaken kunnen ook buiten griffie bewaard worden (art. 75-79 Wet Werklastvermindering Justitie)

De griffier is niet langer de enige die de in strafzaken in beslag genomen zaken kan bewaren. Voortaan kan ook een gespecialiseerde dienst aangewezen worden om de zaken te bewaren. Een oplossing voor het geval opslag in de griffie niet aangewezen is, bijvoorbeeld bij in beslag genomen chemicaliën of bloedstalen.

Griffie

De in strafzaken in beslag genomen goederen worden in principe op de griffie bewaard. Die regel bestond al en blijft ook verder gelden. Maar de zaken kunnen voortaan ook ergens anders bewaard worden, maar dan enkel wanneer de procureur des Konings of - bij een gerechtelijke onderzoek - de onderzoeksrechter dat beslist.

Gespecialiseerde prestatieverlener of openbare dienst

De in beslag genomen zaken kunnen toevertrouwd worden aan een gespecialiseerde prestatieverlener of openbare dienst. Met prestatieverlener wordt elke privépersoon bedoeld - natuurlijke of rechtspersoon. Met openbare dienst worden de diverse overheidsdiensten in de brede zin van het woord bedoeld.

Beiden moeten door de minister van Justitie zijn aangewezen voor bewaringsopdrachten. Hij waakt erover dat de bewaarder voldoende garanties biedt voor de goede bewaring en beveiliging van de toevertrouwde zaken.

Externe bewaring kan aangewezen zijn als er bv. plaatsgebrek is op de griffie, of wanneer het gaat om gevaarlijke zaken, zoals chemicaliën, of om heel specifieke zaken, zoals bloedstalen.

Bewaring

De griffier of de externe bewaarder zorgt voor de bewaring tot wanneer het beslag wordt opgeheven of de zaken worden vernietigd, vervreemd of verbeurdverklaard. Wanneer het beslag wordt opgeheven, staat de griffier of de externe bewaarder in voor de teruggave van de zaken.

Teruggave

Teruggave gebeurt in principe aan de persoon in wiens handen beslag werd gelegd. Maar wie denkt zelf rechten te hebben op de in beslag genomen zaken, kan zich tegen die teruggave verzetten bij de griffier of de bewaarder. Tot nu enkel per aangetekende brief, voortaan bij gedagtekend ontvangstbewijs of via elektronische weg.

De opheffing van het beslag wordt voortaan door de bewaarder trouwens op dezelfde manier gemeld aan wie verzet heeft gedaan: bij gedagtekend ontvangstbewijs of via elektronische weg.

Inwerkingtreding

De artikelen 75 tot 79 van de wet van 25 mei 2018 zijn in werking getreden op 9 juni 2018.

Bron: Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018 (art. 75?79 Wet Werklastvermindering Justitie)

Zie ook:
Koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring, ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt gentegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news