Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'

Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig.

Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september

Tot nog toe was elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Vlaanderen een activiteit uitoefende die in het handels- of ambachtsregister moest worden ingeschreven, verplicht om te bewijzen dat hij beschikte over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Om een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' te behalen, moest de starter een aantal vakken rond economie gevolgd hebben. Dat kon zowel in het reguliere onderwijs, bij Syntra of bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's).

Vanaf 1 september 2018 valt deze verplichting dus weg.

Rechtsgrond opgeheven

De rechtsgrond voor de wettelijke vereiste van de 'basiskennis bedrijfsbeheer' zit in artikel 3, 1° en in artikel 4, § 1 van de ?Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap? (KMO-programmawet).

Het decreet van 18 mei 2018 heft elk artikel van de KMO-programmawet (zoals van toepassing in het Vlaams Gewest) met betrekking tot de basiskennis bedrijfsbeheer, en elke verwijzing naar de basiskennis bedrijfsbeheer in deze programmawet, volledig op vanaf 1 september 2018.

Opheffing 3 besluiten

Het decreet van 18 mei 2018 heft ook nog volgende besluiten op met ingang van 1 september 2018:

het ?KB van 12 juli 2006 betreffende de uitsluiting van de beroepsactiviteit van het thuisverkopen van het toepassingsgebied van artikel 4, § 1, eerste lid, van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap?;

het ?MB van 18 oktober 2000 houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer?, en

het ?MB van 15 januari 2001 houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer?.

Actieplan Vlaamse Regering

Volgens Vlaams minister van Economie, Philippe Muyters, is het attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' een onnodige drempel die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om een zaak te starten.
De minister heeft een actieplan klaar dat meer inzet op de constante ontwikkeling van competenties. Het plan zou ervoor zorgen dat starters zich (vrijwillig) laten begeleiden bij de opstart van hun zaak.

In werking

Het decreet van 18 mei 2018 treedt in werking op 1 september 2018.

Het heft de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer volledig op.

Bron: Decreet van 18 mei 2018 tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer, BS 11 juni 2018.

Zie ook:
Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, BS 21 februari 1998;err. BS 2 december 1998 (KMO-programmawet, zoals van toepassing in het Vlaams Gewest) (art. 3, art. 4, art. 7, art. 11, art. 16 en art. 17)

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news