Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit verduidelijkt nu hoe alles werkt.

Aangifte van plaatsing en gebruik bewakingscamera's

De beslissing om een bewakingscamera te plaatsen en te gebruiken moet worden meegedeeld aan de politiediensten. Dat is al jaar en dag zo. Maar voortaan moet men zich richten tot het centrale e-loket ?aangiftecamera.be'.

Aanmelden is gratis en kan via

de e-ID van de aangever (dit is de verantwoordelijke voor de verwerking of de door hem aangewezen persoon);

een unieke veiligheidscode die is toegekend aan de aangever via een mobiele applicatie; of

een ?burgertoken? dat ? na aanvraag ? wordt afgeleverd door de Algemene Directie Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Let op: er moet een aangifte worden ingediend per plaats die door camera's wordt bewaakt. Als er verschillende plaatsen worden bewaakt door éénzelfde camerabewakingssysteem, dan kan de aangever al deze plaatsen registreren binnen één sessie, zonder zijn identificatiegegevens opnieuw te moeten ingeven.

Herinner dat het volgens de nieuwe Camerawet niet meer nodig is om de Privacycommissie in te lichten.

De aangifte neemt de nodige tijd in beslag. Er moeten immers een pak gegevens worden meegedeeld:

de identificatie van de aangever;

indien de aangever niet de verantwoordelijke voor de verwerking is, de identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking;

het type van betrokken plaats, nl. niet-besloten plaats of besloten plaats;

het hoofdadres van deze plaats;

het type bewakingscamera, nl. vaste of mobiele camera's;

de lokalisatie van de bewakingscamera's. De vereisten hiervoor variëren naargelang het type bewakingscamera. Als het bijvoorbeeld om vaste bewakingscamera?s gaat, gebeurt dit door de plaats ervan te markeren op de geïntegreerde geografische kaart of door de geografische gegevens en het azimut van iedere camera te vermelden;

indien het gaat om een besloten plaats, het feit dat deze bewakingscamera's al dan niet verbonden zijn met een alarmsysteem;

de plaats waar de beelden worden verwerkt;

het feit dat de bewakingscamera's al dan niet permanent werken;

het feit dat de beelden al dan niet worden opgenomen, en zo ja, het feit dat deze opname al dan niet continu plaatsvindt, en de bewaartermijn van de beelden;

het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd;

de contactpersoon voor de toegang tot de beelden en de contactgegevens van deze persoon (dit is de persoon die rechtstreeks kan antwoorden op de vraag van de politiediensten om toegang te krijgen tot de beelden of een kopie ervan te krijgen);

de verklaring dat het camerabewakingssysteem conform is met de bepalingen uit de Camerawet en de reglementering met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Gaat het om tijdelijke bewakingscamera's of mobiele bewakingscamera's voor nummerplaatherkenning in een niet-besloten plaats, dan moet - behalve in een aantal uitzonderingsgevallen - ook altijd het positieve advies van de gemeenteraad worden meegedeeld.

De aangever is verplicht om de gegevens in het systeem jaarlijks te valideren. Gebeurt dit niet, dan kunnen ze uit de gegevensbank worden geschrapt.

Register van beeldverwerkingsactiviteiten

De nieuwe Camerawet verplicht de verantwoordelijken voor de verwerking om een register bij de houden met de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's uitgevoerd onder hun verantwoordelijkheid. Ze moeten dit register steeds ter beschikking stellen wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten dit vragen.

Met de invoering van de registerplicht schikt ons land zich naar de vereisten uit de GDPR-verordening. Op basis daarvan moet ieder register volgende gegevens bevatten:

de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van de gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking, van de vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de verwerking en van de functionaris voor gegevensbescherming;

de verwerkingsdoeleinden;

een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens;

de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

in voorkomend geval, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, met inbegrip van de vermelding van dat derde land of die internationale organisatie en, in geval van de doorgiften bedoeld in artikel 49, paragraaf 1, tweede lid, van de GDPR-verordening, de documenten inzake de passende waarborgen;

de beoogde termijnen voor het wissen van de verschillende categorieën van gegevens, in het bijzonder de bewaartermijn van de gegevens, indien de beelden worden opgenomen;

een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 32, paragraaf 1, van de GDPR-verordening, waaronder de beveiligingsmaatregelen die worden genomen om de toegang te verhinderen door niet-gemachtigde personen en deze die worden genomen in het kader van de mededeling van gegevens aan derden.

De federale regering voegt hier nog een aantal verplichte elementen aan toe: ieder register moet ook melding maken van

de wettelijke basis voor de verwerking;

de vermelding van het type plaats;

de technische beschrijving van de bewakingscamera's en, indien het gaat om vaste bewakingscamera's, hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan;

indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingscamera's, de beschrijving van de zones die door deze bewakingscamera's worden bewaakt en de gebruiksperiodes;

de informatiewijze met betrekking tot de verwerking;

de plaats voor het verwerken van de beelden;

het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd en, in voorkomend geval, de manier waarop dat wordt georganiseerd.

Wanneer het gaat over de camerabewaking van een niet-besloten plaats of van bewakingscamera's gericht op de perimeter van een besloten plaats, bevat het register, in voorkomend geval, het positief advies van de bevoegde gemeenteraad.

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart dit register voor zolang hij met de bewakingscamera's een beeldverwerking uitvoert. Hij ziet erop toe dat dit register wordt bijgehouden door regelmatig de juistheid van de gegevens die erin opgenomen zijn, te controleren.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels treden in werking op 25 mei 2018, op dezelfde dag als de nieuwe privacyregels van de GDPR. Het aangifte-KB van 2 juli 2008 wordt opgeheven.

Bron: Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's, BS 23 mei 2018.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news