Toegang tot Centraal Register Solvabiliteit aangepast aan hervormd insolventierecht van ondernemingen

Een KB van 26 april 2018 heeft de regels voor de toegang tot het 'Centraal Register Solvabiliteit' afgestemd op het hervormd insolventierecht van ondernemingen. Deze hervorming trad, net als de nieuwe toegangsregels, in werking op 1 mei 2018.

Het nieuwe KB wijzigt daartoe het KB van 23 maart 2017 dat de toegang tot het Centraal Register Solvabiliteit regelt.

Centraal Register Solvabiliteit

Het 'Centraal Register Solvabiliteit' is de geïnformatiseerde gegevensbank waarin het faillissementsdossier wordt opgeslagen en bewaard. De 'Orde van Vlaamse Balies' en de 'Ordre des Barreaux francophones et germanophones' staan samen in voor de inrichting en het beheer van het register.

Het register bevat alle gegevens en stukken met betrekking tot de faillissementsprocedure. Dat zijn onder meer alle gegevens en stukken die de curator nodig heeft om het passief van de gefailleerde te bepalen, zoals de schuldvorderingen, de processen-verbaal van verificatie, enz.

Nieuwe rechtsgrond

Artikel 1 van het KB van 23 maart 2017 - het enige artikel van hoofdstuk 1 van dat KB , met als opschrift 'Toegang tot het register' - was een uitwerking van artikel 5/3, § 1, eerste lid van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
Maar door de grondige hervorming van het insolventierecht van de ondernemingen werd deze rechtsgrond geïntegreerd in artikel XX.18, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht (wijziging art. 1, KB van 23 maart 2017; art. 1, KB van 26 april 2018). Deze nieuwe wettelijke basis trad in werking op 1 mei 2018.

Ook de tabellen, die als bijlage bij het KB van 23 maart 2017 zaten, werden aangepast aan de nieuwe wettelijke basis.
De nieuwe tabellen zitten nu in bijlage bij het KB van 26 april 2018. Ze komen in de plaats van de oude.
Ze hernemen in schematische vorm de bepalingen die in de wet voorkomen, en hebben dan ook geen andere functie dan te illustreren wie leesrecht en schrijfrecht - zijnde de twee van de handelingen die worden verstaan onder 'toegang' - heeft tot de verschillende stukken vermeld in Boek XX. ?Insolventie van ondernemingen? van het Wetboek van Economisch recht.

Toegang tot Centraal Register Solvabiliteit

Het 'Centraal Register Solvabiliteit' is toegankelijk:

voor magistraten (incl. leden van het openbaar ministerie), griffiers, parketsecretarissen, rechters-commissarissen, gedelegeerd rechters en insolventiefunctionarissen (curatoren en andere insolventiefunctionarissen) bij het vervullen van hun wettelijke opdracht;

voor de schuldenaren en gefailleerden in Boek XX van het WER, én schuldeisers en derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen (advocaten in het kader van het faillissement);

voor de beheerder van het register (?Orde van Vlaamse Balies? en ?Ordre des Barreaux francophones et germanophones?).

De toegang tot het register omvat:

een recht tot raadpleging voor de personen vermeld in de bijlagen 1 tot 14 bij het KB van 26 april 2018 en voor de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen;

een schrijfrecht (incl. plaatsen van handtekening) voor de personen vermeld in de bijlagen 15 tot 27 bij het KB van 26 april 2018 en voor de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen;

alle communicatie ingevolge de toegangsrechten bepaald in de twee vorige puntjes die via het register verloopt.

De datum van de uitgeoefende rechten en communicatie is gelijk aan de datum die het register vaststelt.

Om het register te raadplegen of om er schuldvorderingen in neer te leggen, wordt er een retributie gevraagd.

Om haar wettelijke opdracht te kunnen vervullen, heeft ook de Deposito- en Consignatiekas toegang tot het register.

In werking

Het KB van 26 april 2018 treedt in werking op 1 mei 2018.

Bron: Koninklijk Besluit van 26 april 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 30 april 2018.

Zie ook:
- Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 27 maart 2017.
- Wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11 september 2017.
- Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 (WER) (art. XX.18, § 1)
- Faillissementswet van 8 augustus 1997, BS 28 oktober 1997; err. BS 7 februari 2001 (art. 5/3, § 1, eerste lid - opgeheven sinds 1 mei 2018!).
- Koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 29 maart 2017.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news