Cao met nieuwe lijst van ecocheque-producten algemeen verbindend verklaard

CAO nr. 98quinquies wordt algemeen verbindend verklaard. Met die cao heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) het stelsel van de ecocheques verbeterd en vereenvoudigd. Dat gebeurde via een grondige herziening van de lijst van de producten en diensten die men met ecocheques kan kopen.

Dankzij het KB waarbij de cao algemeen verbindend wordt verklaard, wint de tekst aan belang. Uiteraard blijft de inhoud van de overeenkomst ongewijzigd.

Algemeen verbindend

De CAO-wet bepaalt dat algemeen verbindend verklaarde cao's bindend zijn voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de overeenkomst is bepaald.

De werkingssfeer van een overeenkomst die in de NAR is aangegaan, strekt zich uit tot verschillende bedrijfstakken en tot het gehele land.
Het Sociaal Strafwetboek koppelt een sanctie van niveau 1 ? dat is een administratieve geldboete ? aan inbreuken op een algemeen verbindend verklaarde cao die niet al door een ander artikel van dit wetboek wordt gesanctioneerd. Voor die inbreuk wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
We kunnen er ook nog op wijzen dat die cao's, door de algemeen verbindend verklaring, stijgen in de hiërarchie van de verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers.

Nieuwe lijst

Samengevat kunnen we zeggen dat de nieuwe lijst enkel nog bestaat uit drie louter generieke categorieën die elk slechts bestaan uit een beperkt aantal rubrieken. De categorieën van producten zijn vereenvoudigd en verruimd. De ecologische doelstelling van de ecocheque blijft uiteraard gehandhaafd, 'doch niet langer detaillistisch opgevat', zo klinkt het in de aanhef van de cao.

Het gaat om:

1/ Ecologische producten en diensten: 'duurzaam omgaan met water en energie', 'energievriendelijke elektro', 'producten en diensten met het Europese ecolabel', 'biologische producten' en 'milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFC-labels'.

2/ Duurzame mobiliteit en vrije tijd: 'milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit', 'duurzaam tuinieren' en 'ecotoerisme'.

3/ Hergebruik, recyclage en afvalpreventie: 'aankoop tweedehandsproducten', 'aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering', 'aankoop van gerecycleerde producten of producten bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal, composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal' en 'herstellingen'.

Het geheel is in een tabel gegoten! Dat komt de leesbaarheid uiteraard ten goede. Onder de tabel staat een algemene toelichting: 'Voor elk product kan in voorkomend geval ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques betaald worden.'
De tabel staat op één pagina. Telkens als de lijst een product of dienst met een label bevat, dan wordt dat label rechtstreeks weergegeven in de lijst, zodat het makkelijk herkenbaar is en het product of de dienst toegankelijker wordt. Het bijhorend advies nr. 2.033 verduidelijkt een en ander.

Tot slot. De nieuwe cao zorgt ook voor verbeteringen in de procedure voor de evaluatie van de lijst.

In werking

De CAO nr. 98quinquies is in werking getreden op 1 juni 2017. De bij de CAO nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten, wordt vervangen door de bij de nieuwe cao gevoegde lijst.

Het KB van 2 november 2017 dat zorgt voor de algemeen verbindend verklaring, heeft uitwerking met ingang van de datum waarop de betreffende overeenkomst in werking getreden is. Dat is dus op 1 juni 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 2 november 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies van 23 mei 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, BS 21 november 2017

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news