Vlaanderen voluit bevoegd voor pacht (art. 11 en 124 DB Omgeving)

Lang voor de bevoegdheid voor de pachtregels volledig werd overgedragen van de federale overheid naar de gewesten, legde het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid al de pachtprijscoëfficiënten vast, wees het departement de ambtenaren aan die advies moesten verlenen over de toepassing van de pachtwetgeving, en formuleerde het een voorstel aan de Vlaamse regering over het aantal hectare dat de volgende 5 jaar als maximale rentabiliteitsoppervlakte zou fungeren. Voor dat laatste komt er eindelijk een officiële Vlaamse rechtsgrond.

Tijdens de Zesde Staatshervorming werd afgesproken dat de gewesten volledig bevoegd zouden worden voor de pachtwetgeving. Ook voor het vaststellen van de maximale rentabiliteitsoppervlaktes. Vandaar dat het verzameldecreet van 30 juni 2017 in de pachtwet inschrijft dat de Vlaamse regering de procedure voor het vaststellen van de maximale rentabiliteitsoppervlaktes verder mag uitwerken, en dat zij ook de maximale rentabiliteitsoppervlaktes zelf mag vastleggen.
Maar in de praktijk leggen de gewesten die maxima al vast, op grond van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Zo werden de huidige maximale rentabiliteitsoppervlaktes al in 2012 vastgelegd door de Vlaamse regering. Ze blijven nog geldig tot 25 november van dit jaar. De Vlaamse maxima variëren tussen 115 hectare (in de Kempen) en 200 hectare (in de leemstreek), afhankelijk van het type landbouwgrond.
In het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de maximale rentabiliteitsoppervlakte 110 hectare (laatst gepubliceerde cijfer).

Het systeem van de maximale rentabiliteitsoppervlaktes is een beschermingsmechanisme voor pachters die landbouwer zijn in hoofdberoep. Wanneer de pacht van zo'n landbouwer wordt opgezegd, kan die naar de vrederechter stappen om de opzegging ongedaan te laten maken als het bedrijf van de verpachter daardoor boven de zogenaamde 'maximale rentabiliteitsoppervlakte' zou uitkomen.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 1 januari 2017 (retroactief). ?Artikel 11 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017? (art. 124, eerste lid DB Omgeving).

Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron: Decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 7 juli 2017 (art. 11 en art. 124, eerste lid DB Omgeving).

Zie ook:

Pachtwet van 4 november 1969, BS 25 november 1969 (art. 12.7 van de pachtwet).

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving, BS 15 oktober 2012.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news