Potpourri V gepubliceerd in Staatsblad

Potpourri V of de wet met de vijfde reeks diverse maatregelen op het gebied van justitie, is op 24 juli in het Staatsblad verschenen. Met in totaal 321 artikelen om de werking van justitie te verbeteren en de werklast bij de rechtbanken te verminderen. Bestaande procedures worden vereenvoudigd, verduidelijkt, geharmoniseerd en afgestemd op recente EU-verdragen. Extra aandacht gaat naar de modernisering en informatisering van justitie. Nieuwigheden waarvan er al een heel aantal meteen in werking treedt, op 3 augustus 2017.

De komende weken krijgt u van ons meer duiding bij de wijzigingen. Komen aan bod:

adoptie: de harmonisering van de procedures voor binnenlandse en interlandelijke adoptie op het stuk van de evaluatie van de geschiktheid van kandidaat-adoptanten en de uitbreiding van de geschiktheidsprocedure voor interlandelijke adoptie uit het Gerechtelijk wetboek tot de binnenlandse adoptie;

vaststellen naam en voornaam: wijziging regels Wetboek van Internationaal privaatrecht (in overeenstemming brengen met rechtspraak Europees Hof van Justitie en implementatie Europese verordeningen op vlak van onderhoudsverplichtingen, erfopvolging en de Rome-II verordening inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed;

familierecht en familierechtbank: Justitieminister kan bevoegdheid inzake verandering van voornaam voortaan delegeren om procedure sneller te laten verlopen;

legaten: ministeriële en Koninklijke machtiging wordt afgeschaft voor legaten vermaakt aan rechtspersonen met onbaatzuchtig doel (Justitie);

Verordening Brussel IIbis: tenuitvoerlegging verbeteren, voornamelijk op gebied van behandeling dossiers kinderontvoering;

nalatenschap: wijziging van de procedures ?verwerping? en ?aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op de griffie? en invoering centraal erfrechtregister;

bewaarplicht processen-verbaal: afschaffing dubbele bewaarplicht pv?s en testamenten bij rechtbanken van eerste aanleg;

verzet tegen verstekvonnissen: inperking van de mogelijkheden;

Ventôsewet: de Ventôsewet over het notariaat wordt vereenvoudigd om de werklast bij justitie te verminderen;

strafrecht: wijziging artikel 334 van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het hof van assisen, om een leemte in de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, te verbeteren; incoherentie in het Strafwetboek wegwerken door de opheffing van artikel 84, tweede lid;

cybersecurity: verdere implementatie Richtlijn 2013/40/EU; invoer verzwarende omstandigheden, minimale maximumstraffen; strafverzwaring in de artikelen 259bis (afluisteren privécommunicatie), 314bis en 550bis (toegang verschaffen tot informaticasysteem) van het Strafwetboek, en verzwarende omstandigheid in artikel 550ter (invoeren of wijzigen van gegevens in informaticasysteem) Sw.;

uitlevering: de uitleveringswet van 15 maart 1874 wordt aangevuld met een grondslag voor de uitleveringsdetentie in geval de opgeëiste persoon in vrijheid zou gesteld zijn voordat het uitleveringsbesluit werd betekend;

Gerechtelijk Wetboek: meer mogelijkheden voor de raadkamers en voor de kamers van inbeschuldigingstelling om te zetelen in de gevangenis; invoer mogelijkheid dat de familie- en jeugdkamers zitting houden buiten de zetel van het hof van beroep; mogelijkheid tot verplaatsing van de zetel van een rechtbank, een hof of een van de afdelingen ervan;invoer unieke gerechtelijke stage van twee jaar, waarbij de stagiairs die deze stage met vrucht hebben beëindigd en die voldaan hebben aan alle stageverplichtingen toegang krijgen tot zowel het openbaar ministerie als de zetel. Bij ontstentenis van een openstaande plaats waarvoor de stagiair in aanmerking komt na afloop van zijn stage, zal de stagiair worden benoemd tot gerechtelijk attaché bij een rechtbank of een parket;plaatsvervangende magistraten mogen voortaan alleen in de hoven van beroep zetelen;geldelijke bepalingen voor het gerechtspersoneel worden afgestemd op de wijzigingen op het stuk van het openbaar ambt die zijn doorgevoerd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel; aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de vervanging van leden van het College van hoven en rechtbanken en van het College van het openbaar ministerie;

internering: reeks technische aanpassingen;

beroepsgeheim: de strafmaat voor de schending van het beroepsgeheim wordt verhoogd. Er wordt een wettelijke rechtvaardigingsgrond ingevoerd voor de schending van het beroepsgeheim in het kader van een casusoverleg dat overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de nieuw ingevoerde bepaling in het Strafwetboek wordt georganiseerd.

Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news