Zwaardere administratieve sancties bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

Het bestaande systeem van administratieve sancties binnen het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen wordt bijgestuurd. De sancties worden verzwaard en de verzwaring wordt verhoudingsgewijs aangepast aan de duur van de inbreuk. Bovendien wordt de verjaringstermijn opgetrokken tot vijf jaar.

Momenteel is de zwaarte van de sancties verschillend van die in de regeling voor werknemers. Bovendien staat de zwaarte van de sancties niet in verhouding tot de duur van de inbreuk. Daar komt nu dus verandering in.

Voortaan wordt van het recht op uitkeringen uitgesloten naar rata van ten minste 3 daguitkeringen en ten hoogste 400 daguitkeringen:

de gerechtigde die, op basis van een valse verklaring of een vals bescheid, onverschuldigde uitkeringen heeft ontvangen;

de gerechtigde die nalaat zijn verzekeringsinstelling kennis te geven van het hervatten van een beroepsbezigheid of van elk element tot wijziging van het inlichtingenblad dat op het recht op uitkeringen een weerslag heeft.

De duur van de uitsluiting wordt vastgesteld in functie van de duur van de inbreuk, namelijk:

kan van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 3 dagen en ten hoogste 49 dagen, de verzekerde die gedurende ten minste 1 dag en ten hoogste 30 dagen een inbreuk heeft begaan;

kan van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 50 dagen en ten hoogste 120 dagen, de verzekerde die gedurende ten minste 31 dagen en ten hoogste 100 dagen een inbreuk heeft begaan;

kan van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 150 dagen en ten hoogste 400 dagen, de verzekerde die gedurende ten minste 101 dagen een inbreuk heeft begaan.

De bepalingen over verzachtende omstandigheden, het uitstel en de herhaling uit de ziekteverzekeringswet blijven van toepassing op de administratieve sancties.
In geval van samenloop van verscheidene inbreuken worden de sancties samengevoegd, zonder dat de zwaarste sanctie (tot 400 dagen) mag overschreden worden.
De bepalingen in verband met de kennisgeving van het proces-verbaal aan de verzekerde, de modaliteiten van de uitspraak van de sancties en de verjaring zijn ook van toepassing op de administratieve sancties. En administratieve sancties mogen alleen worden uitgesproken indien het openbaar ministerie van oordeel is dat geen enkele strafvervolging moet worden ondernomen of dat artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering niet moeten worden toegepast (verval van de strafvordering).

Let op! De verjaringstermijn van de inbreuken en de uitgesproken sancties wordt verlengd van drie tot vijf jaar.

Deze aanpassingen treden in werking op 3 augustus 2017. De nieuwe regels zijn enkel van toepassing op inbreuken die ten vroegste op die datum een aanvang nemen. Inbreuken die voordien een aanvang hebben genomen, maar na die datum blijven voortduren, zullen worden bestraft volgens de oude regeling.
Maar indien de sanctie in het nieuwe besluit, zoals van toepassing op de dag van de beslissing, minder hoog is dan de sanctie voorzien op de dag waarop de inbreuk werd gepleegd, past de leidend ambtenaar de sanctie die voorzien is in dit besluit toe!

Bron: Koninklijk besluit van 11 juli 2017 tot wijziging, wat betreft de administratieve sancties, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 24 juli 2017

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news