Leefloon stijgt op 1 september

Vanaf 1 september 2017 zullen de bedragen van het leefloon verhoogd worden met 0,9%, zoals voorzien in de aanwending van de welvaartsenveloppe. Dat gebeurt in uitvoering van het interprofessioneel akkoord.

Voor samenwonenden komt de verhoging neer op vijf euro extra per maand (naar 583,47 euro), voor alleenstaanden op een kleine acht euro (naar 875,21 euro). Leefloners met gezinslast zien het bedrag stijgen van 1.156,53 euro tot 1.166,94 euro.
Het gaat om de vierde verhoging in twee jaar tijd. Eerst via de welvaartsenveloppe, nadien via de spilindex om de levensduurte bij te benen en in kader van de sociale correcties op de taxshift.

Volgende basisbedragen worden ingeschreven in het KB op de verhoging van het leefloon (per categorie):

5.202,20

7.803,31

10.404,42

De drie categorieën worden omschreven in de wet die het recht op maatschappelijke integratie regelt:

Categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.

Categorie 2: alleenstaande personen en daklozen die recht hebben op een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste.

Het OCMW moet iedereen de mogelijkheid geven om een menswaardig bestaan te leiden. Die taak omvat onder meer het recht op maatschappelijke integratie door een tewerkstelling of een leefloon.

Uiteraard is het leefloon gekoppeld aan verschillende voorwaarden. Zo kan de toekenning en het behoud van het leefloon gepaard gaan met het opstellen van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Ook de bestaansmiddelen en de werkbereidheid worden in rekening gebracht. Wie jonger is dan 25 jaar kan in principe geen leefloon krijgen, maar er zijn heel wat uitzonderingen. Er geldt wel een recht op maatschappelijke integratie.

Bron: Koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 19 juli 2017

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news