Loongrens voor betaalde sporters gepubliceerd

Het minimumloon dat een sportman of sportvrouw moet verdienen om een 'betaalde sportbeoefenaar' te zijn, wordt voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 opgetrokken tot 10.200 euro. Tot 1 juli 2017 was dit grensbedrag 9.800 euro.

De wetgever omschrijft betaalde sportbeoefenaars als 'personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt'.

De loongrens wordt jaarlijks bij KB vastgesteld na advies van het Nationaal Paritair Comité voor de Sport. In dit geval gaat het om een advies dat op 15 maart 2017 gegeven werd.
Men houdt rekening met het volledige bedrag waarop de sporter recht heeft. Niet alleen zijn vast loon, maar ook zijn winstpremies, onkostenvergoedingen ? worden in rekening gebracht om te bepalen of hij al dan niet onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars valt.

Betaalde sportbeoefenaars worden op onweerlegbare wijze verondersteld aangeworven te zijn met een arbeidsovereenkomst die valt onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars van 24 februari 1978. Ze moeten aangegeven worden bij de RSZ.
Sporters die niet onder die wet vallen, moeten enkel aangegeven worden bij de RSZ wanneer ze werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat ze presteren onder gezag en voor hun prestaties een loon ontvangen dat meer is dan een terugbetaling van de kosten die ten laste vallen van de werkgever.

Het KB van 17 mei 2017 dat de loongrens vaststelt, treedt in werking op 1 juli 2017 en treedt buiten werking op 30 juni 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 17 mei 2017 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 30 mei 2017

Zie ook:
Koninklijk besluit van 13 mei 2016 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 25 mei 2016

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news