EU maakt overzicht van nationale afwijkingen op gevaarlijk vervoer

De Europese Commissie heeft een nieuw overzicht gepubliceerd van de afwijkingen die binnen de lidstaten bestaan op de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of per spoor (RID).
Voor ons land zijn er geen wijzigingen te noteren, maar begin volgend jaar komt er in principe een einde aan 2 van de 11 ?Belgische? afwijkingen.

Kleine hoeveelheden of korte afstanden (ADR)

De Europese richtlijn 2008/68 over het vervoer van gevaarlijke goederen geeft de lidstaten de mogelijkheid om af te wijken van de voorschriften van het 'Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)', als het gaat om:

binnenlands vervoer

van kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen of over korte afstanden

en de veiligheid niet in het gedrang komt.

Afwijkingen gelden voor ten hoogste 6 jaar, maar de Commissie kan een afwijking verlengen op verzoek van de betrokken lidstaat.

In ons land bestaan er 4 afwijkingen op het ADR voor binnenlands vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen (art. 6, tweede lid, a) van richtlijn 2008/68):

België kent ook 7 afwijkingen voor binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over korte afstanden (art. 6, tweede lid, b, i)).

Geen afwijkingen op RID

Ons land kent géén afwijkingen op het 'reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID)', maar dat is niet zo in onze buurlanden.

Ook multilaterale afwijkingen

Naast deze nationale afwijkingen die uitsluitend van toepassing zijn op het vervoer binnen een lidstaat, laat de Europese Unie ook bilaterale en multilaterale afwijkingen toe, tussen de lidstaten onderling, of tussen een lidstaat en een derde land.

Het is nog maar de vraag of al deze nationale, en door de federale overheid aangegane bilaterale en multilaterale afwijkingen zullen blijven bestaan, aangezien het vervoer van gevaarlijke goederen nu een bevoegdheid van de gewesten is.

Bron: Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/695 van de Commissie van 7 april 2017 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, Pb.L. 13 april 2017, afl. 101.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news