Vakantierechten gevrijwaard bij tijdelijke werkloosheid door aanslagen 22 maart

Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur voor werknemers worden de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Dat staat in een KB van 9 maart 2017.

Aanslagen

Werknemers in de privésector bouwen hun vakantierechten onder meer op op basis van effectieve prestaties, maar ook op basis van daarmee gelijkgestelde prestaties (in het voorgaande jaar). Denk bijvoorbeeld aan gelijkgestelde afwezigheidsperiodes van moederschapsrust.

Maar tijdelijke werkloosheid door overmacht staat niet op het lijstje van gelijkgestelde periodes. Daarom heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) eerder al ingestemd met een maatregel die de impact mildert op de vakantierechten van de werknemers die omwille van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 tijdelijk werkloos waren wegens overmacht.

Gelijkgesteld

Een nieuw KB bevestigt dat voornemen en zorgt ervoor dat die dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (ten gevolge dus van de aanslagen), worden gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen. Zoals aangegeven, gaat het hier om de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur voor werknemers.
Dus: 'voor de werknemers die een erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 genoten hebben', zo staat het in het KB van 9 maart 2017.

Voor meer details kunnen we verwijzen naar de website van de RVA. Daar lezen we onder andere dat de aanvragen voor werkgevers die personeel tewerkstellen in en rond de luchthaven van Brussel-Nationaal (aanvragen die betrekking hebben op tijdelijke werkloosheid, verwijzend naar de terreuraanslagen) gesitueerd vóór 22 januari 2017, in principe systematisch worden toegestaan. Voor tijdelijke werkloosheid na die datum moet de aanvraag uitdrukkelijk gemotiveerd worden, zo laat de RVA weten.

In werking

Het KB van 9 maart 2017 treedt in werking met ingang van 22 maart 2016 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

In principe geldt deze maatregel ook voor het contractueel personeel dat tewerkgesteld is in de publieke sector, indien zij onder de private vakantiereglementering vallen uiteraard.

Bron: Koninklijk besluit van 9 maart 2017 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 24 maart 2017

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news