Prenatale erkenning kan gedurende ganse zwangerschap

Een niet-gehuwde ouder kan op elk moment van de zwangerschap een verwekt kind erkennen. Dus ook vanaf het prille begin van de zwangerschap. Enige voorwaarde is dat de zwangerschap moet bevestigd zijn door een zwangerschapsattest. En dat attest kan zowel van een arts als van een vroedvrouw komen.

Op elk moment

In het Burgerlijk Wetboek stond tot nu alleen dat een niet-gehuwde ouder (vader of meemoeder) een kind prenataal kan erkennen. Zonder enige vermelding van een zwangerschapstermijn. Sommige gemeenten werkten echter wel met een zwangerschapstermijn. Zij maakten een prenatale erkenning bv. pas mogelijk na zes maanden zwangerschap. Andere gemeenten hanteerden geen minimale zwangerschapstermijn.

Om een eind te maken aan die verschillende praktijken, grijpt de wetgever in. Hij stelt expliciet dat de prenatale erkenning kan gebeuren op elk moment van de zwangerschap. Gemeenten kunnen dus niet langer stellen dat een vader of meemoeder pas na bv. zes maanden zwangerschap het kind kan erkennen.

Arts of vroedvrouw

Een prenatale erkenning kan alleen gebeuren op basis van een zwangerschapsattest. Zowel een arts als een vroedvrouw kan dat attest opmaken. Zonder attest kan de niet-gehuwde ouder het kind niet prenataal erkennen.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 20 februari 2017 treedt in werking op 1 april 2017.

Bron: Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft, BS 22 maart 2017

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 328)

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news