Werknemerspensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen (jaarbedragen 2017)

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Onlangs zijn de jaarbedragen gepubliceerd die sinds 1 januari 2017 gelden voor het zelfstandigenpensioen. Op 1 januari 2017 werden de grensbedragen immers geïndexeerd. Het gaat om een aanpassing van de bedragen die opgenomen zijn in het algemeen reglement op het zelfstandigenpensioen.

Nu zijn ook de grensbedragen voor het werknemerspensioen officieel gepubliceerd. Daartoe worden de bedragen in het algemeen reglement op het rust- en overlevingspensioen voor werknemers aangepast met ingang van 1 januari 2017. Het gaat om dezelfde bedragen.

Inmiddels zijn de niet te overschrijden jaarbedragen per type van activiteit op de website van de Federale Pensioendienst gepubliceerd in een overzichtstabel.

Samengevat komt het erop neer dat gepensioneerden met een rustpensioen die 65 jaar zijn, onbeperkt mogen bijverdienen (zonder loopbaanvoorwaarde). Onbeperkt bijverdienen is ook mogelijk voor (vervroegd) gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan kunnen bewijzen van 45 jaar bij de ingang van hun pensioen. Die loopbaanvoorwaarde moet vervuld zijn op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde. Men heeft het over 45 kalenderjaren 'gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling'.

Wie geen loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, moet de grensbedragen respecteren. Wie een rustpensioen en een overlevingspensioen geniet, valt onder de regels voor de rustpensioenen (ook het onbeperkt bijverdienen). Voor wie uitsluitend een overlevingspensioen heeft, gelden specifieke grenzen.

Bij een eventuele overschrijding van de grensbedragen wordt de sanctie volledig proportioneel toegepast. Dat betekent dat het pensioenbedrag wordt verminderd met het percentage van de overschrijding. Bij een overschrijding met 100% of meer, verliest de betrokkene zijn pensioen volledig voor het jaar waarin de grens werd overschreden.

Als de echtgenoot van de gepensioneerde de toegelaten grens overschrijdt, dan geldt de marge van 100% niet. Bij een overschrijding wordt het gezinspensioen omgezet naar een pensioen als alleenstaande. De bestaansreden voor een pensioen aan gezinstarief - dat is 75 procent in plaats van 60 procent - valt weg als men in dat geval onbeperkt zou kunnen bijverdienen. Er is dus altijd sprake van een beperking, ook na de leeftijd van 65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar.

Bron: Ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 maart 2017

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news