Inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen: toekenningsvoorwaarden bijgestuurd

Twee recente maatregelen die de toekenningsvoorwaarden van de inschakelingsuitkeringen regelen, geven de jonge werkzoekenden meer ademruimte: de ene voorziet in een nieuwe afwijking van de leeftijd van 25 jaar, de andere verlengt het recht van de jongeren die ernstige problemen hebben. Een recente bepaling over de inachtneming van het werk verricht in het buitenland dat recht geeft op werkloosheidsuitkeringen wordt echter uitgesteld?

Inschakelingsuitkeringen

Nieuwe afwijking van de leeftijdsvereiste

De jongere die niet langer schoolplichtig is, kan onder bepaalde voorwaarden inschakelingsuitkeringen genieten. Eén van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat hij nog geen 25 is wanneer hij de uitkeringen aanvraagt (sinds 1 januari 2015). Maar die leeftijdsgrens kan opgetrokken worden als de jongere zijn aanvraag niet tijdig heeft kunnen indienen:

omdat hij zijn studies wegens overmacht onderbroken heeft,

omdat hij als werknemer tewerkgesteld geweest is, of

omdat hij, en dat is nieuw, zich als zelfstandige in hoofdberoep gevestigd heeft.

De leeftijdsgrens wordt dan opgetrokken tot de leeftijd die hij bereikt dertien maanden na het einde van zijn studies of één maand na het einde van zijn tewerkstelling als werknemer of één maand na het einde van de activiteitsperiode als zelfstandige die, in voorkomend geval, beperkt is tot vijf jaar gerekend van datum tot datum.

Verlenging wegens ernstige problemen of ongeschiktheid van ten minste 33%

Normaal gezien is het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot een periode van zesendertig maanden. Deze duur wordt van datum tot datum gerekend vanaf de dag waarop de jongere het recht op de uitkeringen voor het eerst verkregen heeft. Die periode van zesendertig maanden kan in zeer specifieke gevallen verlengd worden, meer bepaald wanneer de jonge werkzoekende acute of chronische, ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen heeft, desgevallend gecombineerd met sociale problemen. Als deze jongere positief meewerkt aan een door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling georganiseerd of erkend aangepast traject, kan hij nog een extra verlenging genieten. Vroeger gold deze verlenging voor twee jaar, voortaan is dat drie jaar.

Hetzelfde geldt voor de jonge werknemer die een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33% aantoont en eveneens aan een aangepast traject deelneemt.

Deze periode van drie jaar wordt van datum tot datum gerekend vanaf het einde van de periode van zesendertig maanden of van de verlengde periode indien de jongere reeds een andere verlenging geniet.

Werkloosheidsuitkeringen en werk in het buitenland

Een koninklijk besluit van 11 september 2016 heeft de regels gewijzigd voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in België als de jongere in het buitenland gewerkt heeft. Deze tekst bepaalt immers dat sinds 1 oktober 2016 de in het buitenland verrichte of daarmee gelijkgestelde arbeid slechts voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in aanmerking komt binnen de grenzen van bilaterale en internationale verdragen. De betrokken werknemer moet bovendien na zijn werk in het buitenland gedurende ten minste drie maanden als loontrekkende volgens de Belgische regeling gewerkt hebben.

Maar een nieuwe bepaling voegt er nog aan toe dat wanneer de uitkeringsaanvraag vóór 1 januari 2019 ingediend wordt, de oude bepaling nog van toepassing is, met name die welke vóór 1 oktober 2016 van kracht was.

Met andere woorden, de nieuwe regeling zal slechts ingaan voor de aanvragen die vanaf 1 januari 2019 ingediend worden. En de aanvragen die vóór die datum ingediend worden, moeten beantwoorden aan de volgende oude voorwaarden: ?de in het buitenland verrichte arbeid komt in aanmerking wanneer hij verricht werd in een dienstbetrekking die in België aanleiding zou geven tot inhoudingen voor de sociale zekerheid, met inbegrip van de sector werkloosheid? en voor zover de werknemer tijdvakken van arbeid als loontrekkende vervuld heeft krachtens de Belgische regeling. De niet-gewerkte dagen worden gelijkgesteld als dat ook in België het geval is.

Vanaf wanneer?

De maatregelen betreffende de inschakelingsuitkeringen zijn van toepassing sinds 1 januari 2017. En het is dan ook volkomen logisch dat de maatregel betreffende de in het buitenland verrichte arbeid in werking treedt op 1 oktober 2016?

Bron: Koninklijk besluit van 27 januari 2017 tot wijziging van de artikelen 36en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 14bis in het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1 in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen, BS 1 februari 2017.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news