Ziekenfonds beslist zelf over hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid

Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt en moeilijkheden ondervindt om de gewone dagelijkse handelingen uit te voeren, kan een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Voortaan ligt de beslissing hierover louter en alleen bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) komt niet meer tussen.

Hulp van derden

Wie arbeidsongeschikt is kan vanaf de vierde maand van zijn ongeschiktheid - bovenop zijn ziekteuitkering - een tegemoetkoming krijgen voor hulp van derden. Als blijkt dat hij - door zijn lichamelijke of geestelijke toestand - niet in staat is om de gewone dagelijkse handelingen zelf uit te voeren.

Adviserend geneesheer

Of iemand al dan niet een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgt, wordt voortaan volledig overgelaten aan de beoordeling van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Zonder tussenkomst van de Geneeskundige raad voor invaliditeit.

De adviserend geneesheer zal de tegemoetkoming toekennen wanneer blijkt dat de betrokkene ernstig zorgbehoevend is. Wat wil zeggen dat hij minstens 11 op 18 moet scoren op de schaal van zelfredzaamheid. De adviserend geneesheer zal de tegemoetkoming alleen maar toekennen wanneer hij meent dat de hulp noodzakelijk is voor een onafgebroken periode van minstens drie maanden.

Door de beslissing volledig in handen van de adviserend geneesheer te leggen, wordt de procedure sterk vereenvoudigd. Tot nu deed de adviserend geneesheer van het ziekenfonds enkel een voorstel over de eventuele tegemoetkoming voor hulp van derden.

Bij de hervorming van de GRI - op 31 december 2015 - was beslist dat het voorstel dan moest bekeken worden door de geneesheer van de dienst voor uitkeringen van het Riziv, lid van de GRI. Vond hij dat voorstel in orde, dan besliste hij over de erkenning van de behoefte aan andermans hulp. Stemde hij niet in met het voorstel, dan moest het voorgelegd worden aan de afdeling van de Hoge commissie van de GRI. Die sprak zich dan bij eenparigheid uit over de erkenning van de behoefte aan hulp van derden. Lukte het niet om eenparigheid te bereiken, dan ging het voorstel naar de Hoge commissie van de GRI. Zij nam dan de uiteindelijke beslissing.

Dossier

De beslissing van de adviserend geneesheer over de erkenning van de behoefte aan andermans hulp wordt bewaard in het geneeskundig en administratief dossier van de betrokkene op de zetel van het ziekenfonds. Het ziekenfonds deelt de beslissing mee aan het Riziv.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 31 januari 2017 treedt retroactief in werking, op 31 december 2015. Dat is de dag waarop de hervorming van de Geneeskundige raad voor invaliditeit is ingegaan. Aangezien deze wijziging binnen die hervorming kadert, wordt dezelfde inwerkingtredingsdatum gehanteerd.

Bron: Koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 10 februari 2017

Zie ook:
Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 171, 173, 175, 177 en 215bis)

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news