De elektronische verzending van akten aangeboden ter registratie of hypothecaire openbaarmaking wordt bijgestuurd

Instrumenterende ambtenaren mogen sinds 1 april 2014 authentieke akten elektronisch aanbieden voor de formaliteit van registratie en hypothecaire openbaarmaking. Het KB van 14 maart 2014 dat deze mogelijkheid heeft ingevoerd, wordt aangepast omdat er in de praktijk een en ander moest worden bijgestuurd.

Repertoriumnummer

Verschillende bepalingen van het KB van 2014 worden aangepast om rekening te houden met de noodzaak om bij sommige verrichtingen ook het repertoriumnummer te vermelden.

Wanneer de instrumenterende ambtenaar zijn akte op gematerialiseerde wijze ter registratie aanbiedt, moet hij een uitgifte van de akte met vermelding van het repertoriumnummer elektronisch overmaken (art. 2 van het KB van 14 maart 2014).
Hetzelfde geldt in de verschillende gevallen van elektronische verzending van de akte met het oog op de uitvoering van de hypothecaire openbaarmaking (vraag om overschrijving, inschrijving, doorhaling van een inschrijving of kantmelding; art. 3 van het KB van 14 maart 2014).

Kopie van de vermelding van de registratie

Krachtens artikel 171 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten moeten alle uitgiften, kopieën van of uittreksels uit een burgerlijke of gerechtelijke authentieke akte die aan de registratieformaliteit onderworpen is (of daarvan door de Koning in bepaalde voorwaarden vrijgesteld is), op straffe van een boete van 25 euro, een kopie van de vermelding van de registratie of van de vermelding van de te verrichten betaling bevatten.

Het KB van 14 maart 2014 bepaalt reeds dat deze verplichting niet geldt wanneer er een uitgifte van een akte wordt gemaakt met het oog op de aanbieding ervan voor de formaliteit van de registratie.

De regering voegt er nu aan toe dat een gelijkaardige afwijking wordt toegekend voor:

de kopieën van authentieke akten die vooraf op gedematerialiseerde wijze ter registratie werden aangeboden;

de uitgiften of kopieën van sommige authentieke akten in geval van een vraag om overschrijving, inschrijving, doorhaling van een inschrijving of kantmelding met het oog op de uitvoering van de hypothecaire openbaarmaking. Het gaat om de overige authentieke akten die werden verleden voor dezelfde instrumenterende ambtenaar en die bij de aanbieding bij de beoogde verrichting moeten worden gevoegd (ook krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling).

Over te leggen metagegevens

De bijlage bij het KB van 2014 bevat de lijst van metagegevens die bij een gedematerialiseerde aanbieding ter registratie moeten worden overgemaakt. Ze wordt nu nader gepreciseerd.

Zo moet bij een onbeheerde nalatenschap de overledene zelf als partij worden beschouwd. Ook bij een verkrijging van een onroerend goed als vervroegde wederbelegging moet de tussenkomende echtgenoot als partij worden aangemerkt.
Deze hoedanigheid van partij bij de rechtshandeling houdt in dat hun naam, voornamen en rijksregisternummer (of het nummer bisregister) onder de overgemaakte metagegevens moeten voorkomen (punt I.C van de bijlage bij het KB van 14 maart 2014).

Bovendien moeten voortaan bepaalde metagegevens overgelegd worden in het kader van de fusie- of splitsingsakten van rechtspersonen.

Worden immers als partij bij de rechtshandeling beschouwd (nieuw punt IIIbis van de bijlage):

bij een akte van een in het kader van de fusie of splitsing overgenomen rechtspersoon: deze rechtspersoon en elke bestaande of nieuw opgerichte rechtspersoon die haar overneemt;

bij de akte van een in het kader van de fusie of splitsing overnemende of opgerichte rechtspersoon: deze rechtspersoon en elke door haar overgenomen rechtspersoon;

bij de verzending naar het hypotheekkantoor: alle bij de verrichting betrokken bestaande rechtspersonen en de nieuwe rechtspersonen die bij de verrichting worden opgericht.

Vermits deze rechtspersonen voortaan als partijen bij de akte worden beschouwd, moeten hun maatschappelijke benaming (of naam), hun rechtsvorm en hun ondernemingsnummer (of, voor de nieuw opgerichte rechtspersonen, het adres van de zetel en, in voorkomend geval, van de statutaire zetel) opgenomen zijn onder de metagegevens die bij een gedematerialiseerde aanbieding ter registratie worden overgemaakt.

Inwerkingtreding

Deze aanpassingen zijn van kracht sinds 1 januari 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking, BS 15 december 2016.

Zie ook:
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 1 december 1939 (W.Reg.).

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news