Vlaamse sociale bescherming gestart op 1 januari 2017

De nieuwe Vlaamse sociale bescherming (VSB) is een feit. Op 1 januari 2017 is het decreet hierover in werking getreden. Een besluit van maar liefst 219 artikelen geeft uitvoering aan de VSB.

VSB

De Vlaamse sociale bescherming overkoepelt in een eerste fase drie zorguitkeringen: de zorgverzekeringstegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget.

De VSB is een volksverzekering. Alleen wie een premie heeft betaald, heeft recht op een tegemoetkoming.

De zorgkassen spelen een centrale rol binnen de VSB. Met vragen over dossiers en rechten kan men daar terecht. Ze innen de bijdragen, onderzoeken de aanvragen en beslissen over de tegemoetkomingen. Ze betalen ook de tegemoetkomingen uit.

Uitvoeringsregels

De drie soorten zorguitkeringen zijn geen nieuwe tegemoetkomingen. Ze bestaan al langer. Het nieuwe uitvoeringsbesluit groepeert de bestaande regels en bevat nauwelijks nieuwe bepalingen. Continuïteit in de dienstverlening staat centraal.

Zes boeken

Het omvangrijke uitvoeringsbesluit bestaat uit zes boeken.

In boek I staan de basisbepalingen die gemeenschappelijk zijn aan de drie pijlers.
In dat boek komt onder meer de organisatie van de VSB aan bod, met regels over de zorgkassen en het agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (het omgevormde Vlaams Zorgfonds). Dit boek heeft het ook over de verplichtingen van de gebruikers. Met regels over het verplichte lidmaatschap van de VSB (aansluiting, bijdrage...). Ook de administratieve geldboete voor wie zijn bijdrage niet of maar gedeeltelijk betaalt wordt in dit boek geregeld. Tot slot komen ook de tegemoetkomingen zelf aan bod, met regels over de uitbetaling, de cumulatie en de terugvordering.

Boek 2 is volledig gewijd aan de zorgverzekeringstegemoetkoming. De verblijfsvoorwaarden en de voorwaarde van de langdurig ernstig verminderde zelfredzaamheid worden hier uiteengezet. Andere delen van het boek gaan onder meer over

de automatische toekenning van de tegemoetkoming of de aanvraag voor een tegemoetkoming;

de beslissing over de tegemoetkoming, met regels voor het nemen van de beslissing, de opschorting met verlies van rechten, de geldigheidsduur van de beslissing, de herziening, de verlenging en de stopzetting, de verandering van zorgvorm en de cumulatie met andere zorgvormen;

de controle op de indicatiestelling;

het bezwaar tegen de beslissingen van de zorgkas.

Boek 3 gaat over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THB). Ook hier komen de voorwaarden aan bod. Zij gaan over de verminderde zelfredzaamheid, het inkomen en de gezinssamenstelling en de bepaling van dat inkomen. Andere regels gaan over de aanvraag voor een THB (alleen elektronisch), de vaststelling van de verminderde zelfredzaamheid, de behandeling van de aanvraag, de beslissing, de aanvraag tot herziening van de beslissing, de ambtshalve herziening door de zorgkas, de betalingsmodaliteiten en de betalingsvoorwaarden.

Boek 4 behandelt het basisondersteuningsbudget (BOB). Hier vinden we regels over de voorwaarden (verblijfsvoorwaarde en ernstig verminderde zelfredzaamheid), de beslissing, de cumulatie met andere zorgvormen en het bezwaar.

Boek 5 bevat een hele reeks wijzigingsbepalingen, boek 6 de slotbepalingen. Met daarin een reeks overgangsbepalingen. Bij die overgangsbepalingen gaat het vooral over het BOB, dat geleidelijk verder wordt ingevoerd.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 14 oktober 2016 is grotendeels in werking getreden op 1 januari 2017. Net als het VSB-decreet zelf.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, BS 16 december 2016

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news