Verkeersboete 35% duurder voor wanbetalers (art. 45-50 PW 2017)

Wie halsstarrig weigert zijn verkeersboete te betalen, krijgt vanaf 1 juli 2017 een bevel tot betalen in de bus dat het te betalen bedrag met 35% optrekt. Bovendien zijn de verkeerszondaars in de meeste gevallen verplicht om een bijdrage te betalen aan het Slachtofferfonds.

De wetgever sleutelt trouwens niet alleen aan de bedragen, de hele invorderingsprocedure wordt grondig hervormd. Met kortere deadlines en een pak minder administratie. Een pak wijzigingen om de inning van boetes te verbeteren en lange procedures voor de rechter te vermijden.

Duurder

Wanneer iemand zowel de onmiddellijke inning als de minnelijke schikking weigert te betalen, kan de procureur des Konings hem vanaf juli een bevel tot betalen opsturen. De te betalen geldsom wordt dan met 35% verhoogd én er wordt een bijdrage voor het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders aangerekend.

Het bevel tot betalen bestaat al, maar doelt alleen op het gedwongen invorderen van de initieel uitgeschreven boete. De wetgever is echter van mening dat overtreders die, zonder valabele motieven, weigeren te betalen en ook geen beroep indienen, meer moeten betalen dan het bedrag van de onmiddellijke inning. Zeker omdat ze bij een bevel tot betalen al 5 keer zijn aangemaand om hun boete te vereffenen. Overtreders krijgen nu immers een onmiddellijke inning, een rappel daarvan, een minnelijke schikking, een rappel daarvan alvorens een bevel tot betalen wordt uitgeschreven.

Striktere deadline

De wetgever trekt echter niet alleen het boetebedrag op, overtreders moeten ook sneller betalen. De geldboete aflossen na een bevel tot betalen moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst. Tot nog toe was een deadline van 45 dagen van toepassing.

Aangetekend schrijven

Er is ook gekozen voor een nieuwe manier van kennisgeving. Het bevel tot betalen zal voortaan verstuurd worden via aangetekende zending of per gerechtsbrief. Vroeger bestond alleen de optie gerechtsbrief, een veel duurdere manier van werken. Bovendien laat het begrip aangetekende zending ook een zending aan een elektronisch adres of elektronisch tegen ontvangstbewijs toe.

De Wegverkeerswet vermeldt nu ook uitdrukkelijk dat het bevel tot betalen wordt geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na de dag van de afgifte van de aangetekende zending of gerechtsbrief aan de post.

Ruimere inhoud

Het bevel tot betalen ziet er voortaan ook ietwat anders uit. De politie is bijvoorbeeld verplicht om de overtreder te identificeren. De bepaling om de gegevens op het bevel tot betalen te vermelden van de houder van de nummerplaat van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan, is dus overbodig geworden.

Het bevel tot betalen bevat vanaf nu minstens

de dagtekening;

de ten laste gelegde feiten en de geschonden wetsbepalingen;

de datum, het tijdstip en de plaats van de overtreding;

de identiteit van de overtreder;

het nummer van het proces-verbaal;

het bedrag van de te betalen geldsom;

de dag waarop de som uiterlijk moet worden betaald;

de wijze waarop en de termijn waarbinnen het beroep kan worden ingesteld en de bevoegde politierechtbank.

Beroepsprocedure

De overtreder of zijn advocaat kan binnen de 30 dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel tot betalen beroep aantekenen bij de bevoegde politierechtbank. De vroegere bezwaarprocedure verdwijnt dus.

Het beroep wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat neergelegd wordt op de griffie van de bevoegde politierechtbank of bij een aangetekende zending of via elektronische post die aan de griffie worden verzonden.

De verjaring van de strafvordering wordt geschorst vanaf de dag dat het verzoekschrift wordt ingediend, tot de dag dat het definitief vonnis wordt gewezen. De overtreder wordt binnen een termijn van 30 dagen vanaf de inschrijving in het daartoe bestemde register door de griffier per gerechtsbrief of per aangetekende zending opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard, wordt het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd.

Invordering door FOD Financiën

De griffier bezorgt de procureur des Konings minstens om de 3 maanden of op zijn verzoek een lijst met alle bevelen tot betalen waarbij de overtreder de geldsommen niet binnen de wettelijke termijn heeft betaald, geen beroep heeft aangetekend of waarbij het beroep onontvankelijk werd verklaard.

De procureur (of de door hem aangestelde parketjurist) verklaart de lijsten uitvoerbaar. De procureur geeft nadien de opdracht aan de administratie die binnen de FOD Financiën bevoegd is voor de invoering van niet-fiscale schuldvorderingen om de bedragen in te vorderen. Ze doen dat volgens de regels die van toepassing zijn op de gedwongen tenuitvoerleggingen van strafrechtelijke geldboeten (met inbegrip van het vereenvoudigd derdenbeslag) uit het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de FOD Financiën ook beslag kan laten leggen op het voertuig waarvan de overtreder eigenaar is.

De invordering gebeurt op basis van een uittreksel uit de lijst. De ambtenaren van de FOD Financiën bezorgen die uittreksels aan de gerechtsdeurwaarder.

Rijverbod

Wanneer de FOD Financiën de verschuldigde geldsommen niet kan invorderen binnen een termijn van 3 jaar na de ontvangst van de lijst met bevelen tot betalen, deelt zij dit mee aan de procureur des Konings. De procureur geeft de overtreder meteen 'een schorsing van het recht tot sturen'. Dat rijverbod varieert van 8 dagen tot een maand afhankelijk van de overtreding. Komt een overtreder toch (deels) met geld over de brug, dan wordt de schorsing van het recht tot sturen niet uitgevoerd. Deze procedure van schorsing is nieuw, en komt naast die van verval te staan. Het verval is namelijk een veroordeling uitgesproken door een rechter, terwijl het net de bedoeling is van het bevel tot betalen om de rechtbanken te ontlasten. De schorsingsmogelijkheid is dus een laatste stok achter de deur van het openbaar ministerie.

Verjaring

Er wordt een nieuwe verjaringstermijn ingevoerd. De invordering verjaart voortaan door verloop van 5 jaar te rekenen van de dag waarop het bevel tot betalen van rechtswege uitvoerbaar is geworden.

Bijdrage aan Slachtofferfonds

Ieder bevel tot betalen voor feiten die strafbaar zijn met een correctionele hoofdstraf van minimum 26 euro worden verhoogd met dezelfde bijdrage aan het Slachtofferfonds.

1 juli 2017

Dit hoofdstuk van de Programmawet treedt in werking op 1 juli 2017.

Bron: Programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016. (art. 45-50 PW 2017)

Zie ook
Wet van 22 april 2012 betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer, BS 25 juni 2012.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news