Voorbereiden terreurdaden voortaan strafbaar

Terreurdaden voorbereiden is voortaan strafbaar. Daders riskeren een gevangenisstraf. De duur ervan varieert van 8 dagen tot 10 jaar opsluiting afhankelijk van het misdrijf dat men voorbereidt.

Lacune

Het ontbrak tot nog toe aan een expliciete strafbaarstelling. Terroristen die voorbereidende handelingen stelden, glipten daardoor vaak door de mazen van het net. Hun daden vormen immers niet altijd een misdrijf op zich, waardoor ze niet konden worden bestraft. Een lacune in de wet die een adequaat optreden van politie en gerecht in de weg staan.

Door het voorbereiden van terreurdaden op te nemen in het Strafwetboek, kan krachtdadiger worden opgetreden.

Straffenschalen

De wetgever heeft ervoor gekozen om daders te bestraffen met een gevangenisstraf. De duur ervan hangt af van het misdrijf dat men voorbereidt. Voor zware feiten riskeren daders een opsluiting van 10 jaar, daders van lichtere feiten kunnen er vanaf komen met een celstraf van 8 dagen.

Het Strafwetboek hanteert meer concreet 4 straffenschalen: daders riskeren

een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar wanneer het voorbereide misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar;

een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaar wanneer het voorbereide misdrijf wordt gestraft met een opsluiting van 5 tot 10 jaar;

een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar, wanneer het voorbereide misdrijf wordt gestraft met een opsluiting van 10 tot 15 jaar of een opsluiting van 15 tot 20 jaar;

een opsluiting van 5 tot 10 jaar wanneer het voorbereide misdrijf wordt gestraft met een opsluiting van 20 tot 30 jaar of een levenslange opsluiting.

De eventuele bijkomende straffen dezelfde zijn als voor het voltooide misdrijf.

Welke daden?

Het Strafwetboek geeft een precieze omschrijving van de daden die als voorbereidende handelingen bij terroristische misdrijven worden beschouwd. Het gaat om:

het verzamelen van inlichtingen over locaties, gebeurtenissen, evenementen of personen waardoor het mogelijk is om een actie te plegen op die locaties of gedurende deze evenementen of gebeurtenissen of schade toe te brengen aan die personen;

het observeren van locaties, gebeurtenissen, evenementen of personen waardoor het mogelijk is om een actie te plegen op die locaties of gedurende deze evenementen of gebeurtenissen of schade toe te brengen aan die personen;

het voorhanden hebben, het zoeken, het aanschaffen, het vervoeren of het vervaardigen van voorwerpen of stoffen die van aard zijn dat zij een gevaar kunnen uitmaken voor een ander of aanzienlijke economische schade kunnen aanrichten;

het voorhanden hebben, het zoeken, het aanschaffen, het vervoeren of het vervaardigen van financiële of materiële middelen, valse of illegaal verkregen documenten, informaticadragers, communicatiemiddelen, transportmiddelen;

het voorhanden hebben, het zoeken, het aanschaffen van ruimten die een schuilplaats, vergaderplaats, ontmoetingsplaats of onderdak kunnen bieden;

het voorafgaandelijk opeisen van het plegen van een terroristisch misdrijf, met uitzondering van ?het dreigen met een terroristisch misdrijf? (art. 137 §3 6° Sw.) om het even in welk vorm en via welk middel deze opeising plaatsvindt.

Mogelijkheidsbewustzijn

Naast het strafbaar stellen van voorbereidende handelingen aan terroristische misdrijven, sleutelt de wetgever ook aan de bepalingen met betrekking tot 'deelname aan een terroristische activiteit'. Volgens het huidige artikel 140 Sw. is iemand strafbaar wanneer die deelneemt aan een activiteit van een terroristische groep terwijl hij weet dat zijn deelname bijdraagt tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf. Vanaf nu gaat men uit van het 'mogelijkheidsbewustzijn'. Iemand is daardoor strafbaar wanneer hij wist of moest weten dat zijn deelname zou kunnen bijdragen aan het plegen van een terroristisch misdrijf.

Een gelijkaardige wijziging wordt doorgevoerd in artikel 141 Sw. Ook wie materiële middelen ter beschikking stelt is strafbaar zodra hij wist of moest weten dat deze middelen bestemd zijn voor het plegen van een terroristisch misdrijf.

1 januari 2017

De wet van 14 december 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch staatsblad. Dat is 1 januari 2017.

Bron: Wet van 14 december 2016 tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme, BS 22 december 2016.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news