Ondernemingen betalen in 2017 meer voor openbaarmaking van hun jaarrekening

De kosten voor openbaarmaking van de jaarrekeningen van ondernemingen worden elk jaar geïndexeerd. De Nationale Bank van België heeft de geïndexeerde bedragen voor 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2016.

Vanaf 1 januari 2017 betalen de ondernemingen dus iets meer voor de neerlegging van hun jaarrekening bij de Balanscentrale.

Tarieven vanaf 1 januari 2017

Volledig/geconsolideerd model van de jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van een volledig/geconsolideerd model van de jaarrekening bedragen, in euro, exclusief btw (art. 178, § 3, eerste lid, KB/W.Venn.): Wijze van neerlegging 2016 Vanaf 1 januari 2017 Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL) 281,80 286,90 Via het internet in de vorm van een PDF-bestand 334,40 340,50 Via de post op papier 340,30 346,50

Verkort model van de jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van een verkort model van de jaarrekening bedragen, in euro, exclusief btw (art. 178, § 3, tweede lid, KB/W.Venn.): Wijze van neerlegging 2016 Vanaf 1 januari 2017 Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL) 64,40 65,50 Via het internet in de vorm van een PDF-bestand 117,00 119,10 Via de post op papier 122,80 125,00

Micromodel van de jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van een micromodel van de jaarrekening bedragen, in euro, exclusief btw (art. 178, § 3, derde lid, KB/W.Venn.): Wijze van neerlegging 2016 (1) (2) Vanaf 1 januari 2017 Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL) - 48,50 Via het internet in de vorm van een PDF-bestand - 102,10 Via de post op papier - 108,00
(1) Het tarief voor de openbaarmaking van het micromodel van de jaarrekening is voor de eerste maal van toepassing voor de boekjaren die beginnen vanaf 2016.
(2) De micromodellen kunnen pas vanaf 1 april 2017 in XBRL-formaat bij de Balanscentrale worden neergelegd. Sinds de zomer 2016 kunnen ze al wel via het internet in de vorm van een PDF-bestand neergelegd worden.

Verbeterde jaarrekening
Jaarrekeningen die wezenlijke fouten bevatten, moeten opnieuw neergelegd worden. Wezenlijke fouten kunnen overigens alleen voorkomen in jaarrekeningen in PDF en in jaarrekeningen op papier. Een jaarrekening die online wordt neergelegd als XBRL-bestand en die wezenlijke fouten zou bevatten, geraakt niet door het valideringsprogramma.

Ook de openbaarmakingskosten voor een verbeterde jaarrekening (volledig, verkort of geconsolideerd model) gaan omhoog op 1 januari 2017 (art. 178, § 3, vierde lid, KB/W.Venn.). Ze stijgen van 64,40 euro tot 65,50 euro.
Vanaf 1 januari 2017 betaalt u voor de openbaarmaking van een verbeterde jaarrekening volgens het micromodel 41,70 euro.

Verplichte elektronische neerlegging

Ondernemingen zijn verplicht om hun (geconsolideerde) jaarrekening, samen met de bijhorende stukken, elektronisch neer te leggen.

Neerlegging op papier is alleen nog toegelaten voor:

buitenlandse vennootschappen;

Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV?s) naar buitenlands recht; en

ondernemingen met een omzet over het laatste boekjaar van ten hoogste 500.000 euro (excl. btw). Heeft het laatste boekjaar een duur van meer of van minder dan 12 maanden, dan wordt dit drempelbedrag vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer 12 is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt geteld;

verenigingen of stichtingen.

Groottecriteria

Of uw onderneming haar jaarrekening volgens het micromodel, het verkort model of het volledig model moet neerleggen, hangt af van bepaalde groottecriteria en van het al of niet beursgenoteerd zijn van de onderneming.
Er zijn drie categorieën ondernemingen: 'micro', 'kleine' en 'grote'.

Microvennootschap

Een kleine onderneming die noch moeder, noch filiaal is, is een microvennootschap indien zij op het einde van het boekjaar niet meer dan één van de onderstaande criteria overschrijdt:

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;

jaaromzet (exclusief btw): 700.000 euro;

balanstotaal: 350.000 euro.

Een kleine, niet beursgenoteerde onderneming die gedurende 2 opeenvolgende boekjaren aan de criteria van een microvennootschap beantwoordt, mag een micromodel gebruiken voor het opmaken en neerleggen van haar jaarrekening.

Kleine vennootschap

Een onderneming is klein indien zij, op datum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende limieten overschrijdt:

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;

jaaromzet (exclusief btw): 9.000.000 euro;

balanstotaal: 4.500.000 euro.

Een niet-beursgenoteerde onderneming die gedurende 2 opeenvolgende boekjaren klein is, mag het verkort model gebruiken voor het opmaken en neerleggen van hun jaarrekening.

Grote vennootschap

Een onderneming is 'groot' indien zij, op datum van het laatst afgesloten boekjaar, meer dan één van de volgende limieten overschrijdt:

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;

jaaromzet (exclusief btw): 9.000.000 euro;

balanstotaal: 4.500.000 euro.

Een onderneming die gedurende 2 opeenvolgende boekjaren 'groot' is of die beursgenoteerd is, moet het volledig model gebruiken voor het opmaken en neerleggen van haar jaarrekening.

Globale neerleggingsprijs

Naast de openbaarmakingskosten die verschuldigd zijn aan de Nationale Bank, zijn er nog drie andere elementen die de uiteindelijke neerleggingsprijs mee bepalen. Dat zijn:

de bijdrage in de werkingskosten van de CBN (Commissie voor Boekhoudkundige Normen);

de bijdrage in de werkingskosten van het ACCOC (Advies- en Controlecomité op de Onafhankelijkheid van de Commissaris); en

de btw op de openbaarmakingskosten (21%).

Een onderneming die haar jaarrekening via het internet neerlegt, betaalt online met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving.
Jaarrekeningen die neergelegd worden op papier, kunnen alleen betaald worden met een overschrijving.

De Balanscentrale van de NBB int het volledige bedrag en stort de deelbedragen daarna door naar de betrokken instanties.

Niet op tijd?

Ondernemingen die hun jaarrekening te laat neerleggen, riskeren een boete, die kan oplopen tot 1.200 euro.

Bron: Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 15 december 2016.

Zie ook:
- Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 4 december 2015.
- Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 6 februari 2001, err., BS, 27 februari 2001 (KB/W.Venn.) (art. 173, art. 176, art. 177 en art. 178, § 3)

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news